A koronavírus miatt nehéz gazdasági helyzetbe került agrárvállalkozások és élelmiszer-feldolgozást végző vállalkozások átmeneti támogatása

A COVID-19 vírus okozta járványveszély következtében kialakult negatívumok csökkentése érdekében az EU átmeneti támogatási rendszer bevezetéséről döntött.

A  járványveszély és a veszély mértékét csökkentő intézkedések számos, az agrárgazdaságban érintett vállalkozást hozott nehéz helyzetbe. A kialakult negatívumok csökkentése érdekében az Európai Unió és a tagállamok átmeneti támogatási rendszer bevezetéséről döntöttek, mely a járványveszély miatt legjobban sújtott ágazatoknak nyújt pénzügyi segítséget. A 2020. június 22-én megjelent AM rendeletek alapján a támogatásra az alábbi tevékenységet végző vállalkozások jogosultak: 

 • élelmiszer feldolgozást végző
 • egyes kertészeti tevékenységet végző 
 • zöldségtermesztő
 • anyajuh- és szarvasmarhatartást folytató 
 • baromfi- és sertéstartó 
 • méhészeti tevékenységet végző 
 • halgazdálkodást folytató 
 • és lótenyésztő vállalkozások 

Az átmeneti támogatások általános szabályai szerint a támogatásokat olyan vállalkozások vehetik igénybe veheti igénybe, aki: 

 • 2019. december 31-én nem minősült nehéz helyzetben lévő vállalkozásnak 
 • a Magyar Államkincstárnál ügyfélazonosító számmal (MVH regisztrációs számmal) rendelkezik 
 • a kérelem benyújtásakor nem áll felszámolási, végelszámolási, kényszertörlési eljárás vagy csődeljárás alatt 
 • megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, 
 • és átlátható szervezetnek minősül. 

A támogatást igénylőnek vállalnia kell, hogy a támogatott tevékenységet 2020. december 31-ig fenntartja.  

Az átmenti támogatások igénybevételére a hivatkozott rendeleteken felül több jogcímen is lehetőségük van a vállalkozásoknak – amennyiben azon támogatások feltételeit is teljesítik – ezért meghatározásra került az egy vállalkozás és kapcsolt vállalkozásai által igénybe vehető átmeneti támogatások maximális mértéke. Elsődleges mezőgazdasági termelés folytató vállalkozás esetén 100 000 €, élelmiszer-feldolgozást vagy erdő- illetve vadgazdálkodást végző vállalkozás esetében 800 000 €, míg a halgazdálkodást folytatók esetében 120 000 € a maximálisan igénybe vehető átmeneti támogatás összege. Az egyéni támogatás keret kihasználtságáról a támogatási kérelem benyújtásakor is szükséges adatot szolgáltatni. 

Az egyéni támogatás keret kihasználtságának vizsgálatakor figyelembe kell venni a vállalkozás kapcsolt vállalkozásai által igénybe vett átmeneti támogatások összegét is. Ezen adatokat szintén meg kell adni a támogatási kérelem benyújtásakor, valamint a vállalkozásnak elkülönített nyilvántartást kell vezetnie ezen összegekről és jogcímekről. 

Az átmeneti támogatásokra vonatkozó kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Magyar Államkincstár kérelemkitöltő felületén és az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás. Amennyiben a kérelem meghatalmazott útján kerül benyújtásra fontos figyelembe venni, hogy a meghatalmazás ügyintézésének is van időigénye, a kérelem benyújtása csak a meghatalmazás Államkincstár által történt jóváhagyását követően kezdhető meg. 

A támogatási kérelmek benyújtására az alább ütemezésben lesz lehetőség: 

2020. június 29. és 2020. július 12. között:

 • élelmiszer feldolgozást végző vállalkozások 
 • egyes kertészeti tevékenységet végző vállalkozások 
 •  baromfi- és sertéstartó gazdálkodók 
 • halgazdálkodást folytató vállalkozások 

2020. július 13. és 2020 július 27. között:

 • anyajuh- és szarvasmarhatartást folytató vállalkozások
 • zöldségnövény termesztő vállalkozások 
 • méhészeti tevékenységet végző vállalkozások 

2020. július 28. és 2020. augusztus 10. között:

 • tenyésztési programot végrehajtó lótenyésztő vállalkozások

nyújthatják be kérelmeiket.

A kérelmek benyújtását követően a Magyar Államkincstár a jóváhagyott támogatási összeget 2020. december 31-ig folyósítja az érintettek részére. 

Baromfitartók támogatása

Azon vállalkozások, amelyek a baromfitartással foglalkoznak és a baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 11/2019. (IV. 1.) AM rendelet (a továbbiakban: baromfi állatjólléti rendelet) 11. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján (mechanikai sérülés megelőzése, a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása) a 2019/2020. támogatási év I. negyedévében támogatási kérelmet nyújtottak be, átmeneti támogatásra jogosultak a 29/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. június 29. – 2020. július 12. 

Tekintettel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a kérelmeket 2020. július 13. 23:59:59-ig lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása során a beérkezés sorrendje nem kerül figyelembevételre. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül de legkésőbb a beadási időszak végéigmódosítható. 

A támogatás alapja: a kérelmező által a baromfi állatjóléti rendeletben 2019/2020 támogatási. év I. negyedévére a mechanikai sérülés megelőzésére, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása jogcímekben igényelt, és jóváhagyott vagy igényelt, de a kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének (de minimis keretének) kimerülése miatt elutasított állategység (ÁE) összege. 

A támogatás összege: 

Baromfi
-fajta 

Mechanikai sérülés megelőzésére támogatás feltételeit teljesítő ÁE után

Takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása támogatás feltételeit teljesítő ÁE után

növendék csirke (vágócsirke) 

10.021,37 Ft 

5.448,70 Ft 

szabadtartásos csirke és gyöngyös 

12.092,93 Ft 

2.892,57 Ft 

házi tyúk 

2.452,44 Ft 

3.927,29 Ft 

pecsenyeliba 

69.424,22 Ft 

6.827,44 Ft 

növendék liba 

114.100,93 Ft 

11.504,51 Ft 

fiatal liba 

78.924,95 Ft 

5.505,62 Ft 

pecsenyekacsa 

35.695,90 Ft 

1.317,08 Ft 

növendék kacsa 

87.244,25 Ft 

4.936,60 Ft 

növendék pulyka 

20.783 ,34 Ft 

12.979,54 Ft 

A támogatás összege legfeljebb a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg (100 000 €) és a baromfi állatjólléti rendelet alapján a mechanikai sérülés megelőzése és a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása jogcímekre 2019/2020 támogatási év egészére megállapított támogatási összeg különbözete. 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 3 milliárd Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

.

Sertéstartók támogatása

Azon vállalkozások, amelyek a sertéstartással foglalkoznak és 2019. év II. negyedévében a sertés ágazat részére nyújtott állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 39/2018. (XII. 13.) AM rendelet (továbbiakban: sertés állatjóléti rendelet) 14. § (1) bekezdés a), illetve b) pontja alapján (fény, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása) támogatási kérelmet nyújtottak be, átmeneti támogatásra jogosultak a 29/2002. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. június 29. – 2020. július 12. 

Tekintettel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a kérelmeket 2020. július 13. 23:59:59-ig lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása során a beérkezés sorrendje nem kerül figyelembevételre. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül – de legkésőbb a beadási időszak végéig – módosítható. 

A támogatás alapja: a kérelmező által a sertés állatjóléti rendeletben 2019. év II. negyedévére a fény, illetve a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása jogcímekben igényelt, és jóváhagyott vagy igényelt, de a kérelmező egyéni mezőgazdasági csekély összegű keretének (de minimis keretének) kimerülése miatt elutasított állategység összege. 

A támogatás összege: 

 • fény biztosítára előírt feltételeket teljesítő állatlétszám után: 5.165,38 Ft/ÁE  
 • a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása előírt feltételeket teljesítő állatlétszám után: 9.035,96 Ft/ÁE  

A támogatás összege legfeljebb a 20/2020. (VI. 19.) AM rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott összeg (100 000 €) és a sertés állatjólléti rendelet alapján a fény biztosítására és a takarmányozáshoz ivóvíz minőségű víz biztosítása jogcímekre 2019. támogatási év egészére megállapított támogatási összeg különbözete. 

 A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 2,75 milliárd Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

Anyajuhtartók támogatása

Azon vállalkozások, amelyek a TEÁOR’08 0145 kód alá tartozó anyajuhtenyésztést végzik, átmeneti támogatásra jogosultak a 27/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. július 13 – 2020. július 27. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül módosítható, de legkésőbb a beadási időszak végéig. 

A támogatás alapja a kérelmező 2019. évi Egységes Kérelme keretében anyajuhtartás támogatásra benyújtott és a Kincstár által megállapított, és jóváhagyott állatlétszám 

A támogatás összege támogatott egyedenként 1.200 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

.

Anyatehéntartók támogatása

Azon vállalkozások, amelyek a TEÁOR’08 0142 kód alá tartozó anyatehéntartást végzik, átmeneti támogatásra jogosultak a 27/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. július 13 – 2020. július 27. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül módosítható, de legkésőbb a beadási időszak végéig. 

A támogatás alapja a kérelmező 2019. évi Egységes Kérelme keretében anyatehéntartás termeléshez kötött támogatásra benyújtott és a Kincstár által megállapított, és jóváhagyott állatlétszám 

A támogatás összege támogatott egyedenként 4.000 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

.

Tejhasznú tehéntartók támogatása

Azon vállalkozások, amelyek a TEÁOR’08 0141 kód alá tartozó tejhasznú tehéntartást végzik, átmeneti támogatásra jogosultak a 27/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. július 13 – 2020. július 27. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül módosítható, de legkésőbb a beadási időszak végéig. 

A támogatás alapja a kérelmező 2019. évi Egységes Kérelme keretében tejhasznú tehén tehéntartás termeléshez kötött támogatásra benyújtott és a Kincstár által megállapított, és jóváhagyott állatlétszám 

A támogatás összege támogatott egyedenként 8.500 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd  800 millió Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

Azon vállalkozások, amelyek méhészeti tevékenységet folytatnak, átmeneti támogatásra jogosultak a 28/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. július 13 – 2020. július 27. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül módosítható, de legkésőbb a beadási időszak végéig. 

A támogatás alapja: a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról szóló 29/2019. (VI. 20.) AM rendelet szerinti, a 2020. tárgyév vonatkozásában megállapított méhcsaládszám 

A támogatás összege támogatott méhcsaládonként 1.000 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

Azon vállalkozások, amelyek a TEÁOR’08 besorolás szerinti 0143 ló- lóféle tenyésztése   tevékenységet végzik, átmeneti támogatásra jogosultak a 31/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. július 28 – 2020. augusztus 10. 

A kérelmek elbírálása során a beérkezés sorrendje nem kerül figyelembevételre. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül – de legkésőbb a beadási időszak végéig – módosítható. 

A támogatás alapja: a kérelmező törzskönyvben tartott, 2020. január 01 – 2020. június 30. között vemhesített kancáinak száma. 

A támogatási kérelemhez csatolni kell: 

 • a kérelemben szereplő egyedek fedeztetési vagy termékenyítési jegyzőkönyvének másolatát 
 • az állatorvos igazolását arról, hogy a kérelmezett egyed legalább 18 napos vemhes 

A támogatás összege vemhes kancánként 80.000 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 250 millió Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

Azon vállalkozások, amelyek a szántóföldön vagy fűthető növényházban zöldségnövény termesztést vagy gombatermesztést végeznek, átmeneti támogatásra jogosultak a 27/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján.  

Benyújtási időszak: 2020. július 13 – 2020. július 27. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül módosítható, de legkésőbb a beadási időszak végéig. 

A támogatás alapja: 

a) a kérelmező 2019. évi Egységes Kérelme keretében akár kistermelőként akár területalapú igénylésként – 9/2015 (III.13.) FM Rendelet 3. mellékletében felsorolt zöldségnövény hasznosítási kóddal támogatásra jelölt és a Kincstár által jóváhagyott területe.
A
27/2002. (VI.22.) AM rendelet 1. mellékletében felsorolt zöldségnövények esetében a terület megállapításakor a mellékletben megadott szorzószámokat is alkalmazni kell.

b) zöldségnövényt fűthető növényházban történő termesztés esetén a növényház területe 

c) gombaházban történő gombatermesztés esetén a gombaház termesztőfelülete 

A b) és c) pont esetében a fűthető növényház területének és a gombaház termesztőfelületének nagyságát. a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara – helyszíni szemlét követően – igazolja. 

Az igazolást elektronikus úton kell kérelmezni a Nemzeti Agrárgazdasági Kamaránál 2020. július 15-ig.

A támogatás összege: 

a) pont esetében 35.500 Ft/hektár 

b) pont esetében 500.000 Ft/hektár 

c) pont esetében 1.500.000 Ft/hektár 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd 200 millió Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, a benyújtott támogatási kérelmekben foglalt jogos igények egyenlő arányban csökkentésre kerülnek.

Azon vállalkozások, amelyek a TEÁOR’08 besorolás szerinti

 • 0119 – Egyéb, nem évelő növény termesztése (virágszaporító-anyag kivételével) vagy
 • 0130 – Növényi szaporítóanyag termesztése

tevékenységet is végzik, átmeneti támogatásra jogosultak a 23/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. június 29 – 2020. július 12. 

Tekintettel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a kérelmeket 2020. július 13. 23:59:59-ig lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása során a beérkezés sorrendje nem kerül figyelembevételre. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül – de legkésőbb a beadási időszak végéig – módosítható. 

A támogatás alapja a kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, melyet a rendelet alapján a következőképpen kell figyelembe venni: 

Számviteli bizonylatok alapján meg kell állapítani a jelen pályázat keretében meghatározott tevékenységek 2019. évi árbevételének és a 2019. év teljes árbevételének a hányadosát. A kapott értéket meg kell szorozni a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámával.  

(ÁRBEVtám / ÁRBEV ) *Mvállaló = Tfoglalkoztatott 

ahol: 

ÁRBEVtám: a támogatott tevékenységből 2019. évben elért árbevétel 

ÁRBEV: a vállalkozás 2019. évi árbevétele 

Mvállaló: a Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, a 2019. év első napján hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított statisztikai állományi létszám. A számításnál az egyéni vállalkozó és az őstermelő esetében a munkavállalók között figyelembe kell venni az önfoglalkoztatást is, azaz az őstermelő és az egyéni vállalkozó személye plusz egy foglalkoztatottnak számít. 

A kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél figyelembe vehető, ha a kölcsönadó e létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, 

Tfoglalkoztatott: A támogatás alapját jelentő támogatott foglalkoztatotti létszám 

 A támogatás összege támogatott foglalkoztatottanként 500.000 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 1 milliárd 400 millió Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, az egy foglalkoztatottra jutó támogatási összeg egyenlő arányban csökkentésre kerül.  

Azon vállalkozások, amelyek a 25/2020. (VI.22.) AM rendelet 1. mellékletben felsorolt TEÁOR’08 kód alá tartozó tevékenységeket végzikideértve a mezőgazdasági termékfeldolgozási tevékenységet végző vállalkozásokat is –, átmeneti támogatásra jogosultak a 25/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Élelmiszer feldolgozási tevékenységek:

Tevékenység 

TEÁOR’08 

Húsfeldolgozás 

1011, 1012, 1013 

Gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, tartósítás 

1031, 1032, 1039 

Növényi, állati olaj gyártása 

1041, 1042 

Malomipari termék, keménytő gyártása 

1061,1062 

Pékáruk, tésztafélék gyártása 

1071, 1072, 1073 

Egyéb élelmiszer gyártása 

1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1089 

Takarmány gyártása 

1091, 1092 

Italgyártás 

1101, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107 

Mezőgazdasági termékfeldolgozási tevékenység: a mezőgazdasági termékeken végzett minden olyan művelet, amelynél a művelet eredményeként létrejött termékek szintén mezőgazdasági termékeknek minősülnek, kivéve a gazdaságon belüli olyan tevékenységeket, amelyekkel az állati vagy növényi mezőgazdasági termékeket az első alkalommal való értékesítésre készítik elő. 

Benyújtási időszak: 2020. június 29. – 2020. július 12. 

Tekintettel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a kérelmeket 2020. július 13. 23:59:59-ig lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása során a beérkezés sorrendje nem kerül figyelembevételre. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül – de legkésőbb a beadási időszak végéig – módosítható. 

A támogatás alapja a kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, melyet a rendelet alapján a következőképpen kell figyelembe venni: 

Számviteli bizonylatok alapján meg kell állapítani a jelen pályázat keretében meghatározott tevékenységek 2019. évi árbevételének és a 2019. év teljes árbevételének a hányadosát. A kapott értéket meg kell szorozni a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámával.  

(ÁRBEVtám / ÁRBEV) *Mvállaló = Tfoglalkoztatott 

ahol: 

ÁRBEVtám: a támogatott tevékenységből 2019. évben elért árbevétel 

ÁRBEV: a vállalkozás 2019. évi árbevétele 

Mvállaló: a Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, a 2019. év első napján hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított statisztikai állományi létszám. A számításnál az egyéni vállalkozó és az őstermelő esetében a munkavállalók között figyelembe kell venni az önfoglalkoztatást is, azaz az őstermelő és az egyéni vállalkozó személye plusz egy foglalkoztatottnak számít. 

A kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél figyelembe vehető, ha a kölcsönadó e létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, 

Tfoglalkoztatott: A támogatás alapját jelentő támogatott foglalkoztatotti létszám 

 A támogatás összege támogatott foglalkoztatottanként 125.000 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 8 milliárd Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, az egy foglalkoztatottra jutó támogatási összeg egyenlő arányban csökkentésre kerül.  

A nagyvállalkozásnak minősülő kérelmezőnek vállalnia kell, hogy az általa előállított termékre az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre meghozott döntésben megállapított támogatási összeg 10%-ának megfelelő összeg erejéig 2020. december 31-éig adományozási megállapodást köt egy, a Karitatív Tanácsban tag szervezettel vagy a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel. 

Azon vállalkozások, amelyek a TEÁOR’08 besorolás szerinti 0322 édesvízihal-gazdálkodás vagy 1020halfeldolgozás, -tartósítás – tevékenységeket végzik átmeneti támogatásra jogosultak a 30/2020. (VI.22.) AM rendelet alapján. 

Benyújtási időszak: 2020. június 29 – 2020. július 12. 

Tekintettel arra, hogy a benyújtási időszak utolsó napja munkaszüneti napra esik, a kérelmeket 2020. július 13. 23:59:59-ig lehet benyújtani. A kérelmek elbírálása során a beérkezés sorrendje nem kerül figyelembevételre. 

A benyújtott kérelem a benyújtást követő két napon belül – de legkésőbb a beadási időszak végéig – módosítható. 

A támogatás alapja a kérelmező támogatott tevékenysége keretében foglalkoztatottak száma, melyet a rendelet alapján a következőképpen kell figyelembe venni: 

Számviteli bizonylatok alapján meg kell állapítani a jelen pályázat keretében meghatározott tevékenységek 2019. évi árbevételének és a 2019. év teljes árbevételének a hányadosát. A kapott értéket meg kell szorozni a 2019. évben foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámával.  

(ÁRBEVtám / ÁRBEV ) *Mvállaló = Tfoglalkoztatott 

ahol: 

ÁRBEVtám: a támogatott tevékenységből 2019. évben elért árbevétel 

ÁRBEV: a vállalkozás 2019. évi árbevétele 

Mvállaló: a Központi Statisztikai Hivatal által a munkaügyi-statisztikai adatszolgáltatáshoz kiadott, a 2019. év első napján hatályos kiadvány szerinti éves szinten számított statisztikai állományi létszám. A számításnál az egyéni vállalkozó és az őstermelő esetében a munkavállalók között figyelembe kell venni az önfoglalkoztatást is, azaz az őstermelő és az egyéni vállalkozó személye plusz egy foglalkoztatottnak számít. 

A kölcsönvett munkaerő a kölcsönvevőnél figyelembe vehető, ha a kölcsönadó e létszámot a kölcsönadott munkaerő nélkül számítja fel, 

Tfoglalkoztatott: A támogatás alapját jelentő támogatott foglalkoztatotti létszám 

 A támogatás összege támogatott foglalkoztatottanként 500.000 Ft 

A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg: 500 millió Ft. 

Amennyiben a jogos igények együttesen meghaladják a rendelkezésre álló forrást, az egy foglalkoztatottra jutó támogatási összeg egyenlő arányban csökkentésre kerül.  

A nagyvállalkozásnak minősülő kérelmezőnek vállalnia kell, hogy az általa előállított termékre az e rendelet alapján benyújtott támogatási kérelemre meghozott döntésben megállapított támogatási összeg 10%-ának megfelelő összeg erejéig 2020. december 31-éig adományozási megállapodást köt egy, a Karitatív Tanácsban tag szervezettel vagy a Magyar Élelmiszerbank Egyesülettel.