Támogatás a mikro-, kis- és középvállalkozások üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodásának elősegítésére

Megjelent a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatását célzó GINOP-1.2.8-20 ill. VEKOP-1.2.6-20 pályázati felhívás.

A felhívások elsődleges célja a koronavírus gazdasági hatásainak enyhítése a hazai vállalkozások (ezen belül is kiemelten a mikrovállalkozások) munkavállalói létszámának minél nagyobb arányú megtartásán, továbbá az egyes KKV-besoroláshoz és alkalmazotti létszámhoz illeszkedően elérhető támogatás révén megvalósuló fejlesztéseken keresztül. Fentieken túl, a hazai gazdaság fejlesztése érdekében a felhívások kiemelt célja a hazai KKV-k termelékenységének növelése és technológiai megújulásának támogatása. Az alábbiakban a támogatások feltételeivel kapcsolatos legfontosabb információk olvashatók.

A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:

 • 33,3 milliárd Ft (GINOP)
 • 18,816 milliárd Ft (VEKOP)

A támogatott támogatási kérelmek várható száma:

 • 1300-1600 db (GINOP)
 • 750-1000 db (VEKOP)

A támogatási kérelmek benyújtása mindkét felhívás esetében 2020. május 29. 9:00-tól 2020. november 2. 12:00-ig lehetséges, elektronikus kitöltőprogram segítségével.

Az igényelhető visszatérítendő támogatás összege mindkét felhívás esetében minimum 5.000.000 Ft, maximum 153.500.000 Ft. Az igényelt támogatás maximális összegét a támogatást igénylő vállalkozás 2020. április havi, adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma határozza meg, az alábbiak szerint:

 • 5-9 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott
 • 10-49 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10. főtől
 • 50-249 fő közötti vállalkozás esetén 1,5 millió Ft/alkalmazott az első 9 főre, majd 1 millió Ft/alkalmazott a 10-től a 49. főig, és 500 ezer Ft/alkalmazott az 50. főtől

A támogatás maximális mértéke: az összes elszámolható költség 70%-a.

Az ily módon meghatározott átmeneti támogatás támogatástartalma az „Állami támogatási intézkedésekre vonatkozó ideiglenes keret a gazdaságnak a jelenlegi COVID-19-járvánnyal összefüggésben való támogatása céljából” című európai bizottsági közlemény alapján nyújtott egyéb támogatásokkal együtt vállalkozásonként – a vállalkozás kapcsolt vállalkozásait is figyelembe véve – nem haladhatja meg a 800.000 eurónak megfelelő forintösszeget.

A felhívások keretében nyújtott támogatás visszatérítendő és adott feltételek mentén vissza nem térítendővé alakuló támogatásnak minősül. A felhívásokban foglaltak részben vagy teljes mértékben történő teljesítése esetén, a visszatérítendő támogatás részben vagy egészben vissza nem térítendő támogatássá módosulhat.

Önállóan támogatható tevékenységek (a projekt elszámolható összköltségének min. 20%-a)

 • Új eszközök, gépek beszerzése, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakítása, beleértve az automatizált termelési rendszerek fejlesztését, gyártási technológiák fejlesztését, folyamatautomatizálási eszközök, szenzor-, és vezérlés technológiák fejlesztését, robottechnológia alkalmazását, intelligens gyártás megoldások beszerzését

Önállóan nem támogatható tevékenységek és mértékük a projekt elszámolható összköltségének arányában (a projekt elszámolható összköltségének max. 80%-a)

Információs technológia-fejlesztés50%
Új eszközök, gépek beszerzéséhez, új technológiai rendszerek és kapacitások kialakításához kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések, immateriális javak beszerzése és kapcsolódó (szolgáltatási, tanácsadási jellegű) költségeik20%
A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás, kizárólag bővítés, átalakítás, korszerűsítés50%
Tanácsadási szolgáltatások igénybevétele: előre rögzített szolgáltatói listán szereplő, nyílt kiválasztáson, valamint részletes szakmai előminősítésen átesett szolgáltatóktól igénybe vett meghatározott szolgáltatások20%
Képzés: a vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés, amely kizárólag a https://vali.ifka.hu honlapon regisztrált szolgáltatóktól vehető igénybe20%
Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazása, melyek célja a gazdasági-termelési folyamatok és az üzemen belüli építmények energiaigényének fedezése megújuló energia előállításával50%
Általános (rezsi) költségek1%
Ingatlan bérlés
Forgóeszköz vásárlás
10%

Jelen felhívásokra támogatási kérelmet nyújthatnak be mikro-, kis-, és középvállalkozások:

 • amelyek rendelkeznek legalább egy lezárt (beszámoló), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel (az előtársaságként való működés időszaka ebbe nem számít bele),
 • amelyek adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszáma 2020. április hónapra vonatkozóan minimum 5 fő volt, az alábbiak figyelembevételével:
  A 2020. április hónapra vonatkozó minimum 5 fő adóhatósági nyilvántartásban szereplő foglalkoztatotti létszám tekintetében figyelembe vehető alkalmazottnak számít a természetes személy, amennyiben a ’08-as bevallásban;
  • Az alkalmazás minősége rovatba írt foglalkoztatási kód (a biztosítási jogviszony kódja) az alábbi folyamatos foglalkoztatást feltételező jogviszonyok egyike:
   • 15 Szövetkezeti tag, munkaviszony
   • 20 Munkaviszony, több munkáltatóval létesített munkaviszony, bedolgozói munkaviszony
   • 30 Kieg. tevékenységet folytatónak nem minősülő társas vállalkozás
   • 113 Hallgatói munkaszerződés alapján létrejött munkaviszony
  • A bevallás 8-as lapján az 523-as (részmunkaidő), 524-es (teljes munkaidő) és 525-ös (munkaidő-szervezési intézkedéssel csökkentett teljes munkaidő) soron a fenti jogviszonyok esetében kitöltött az a oszlop – heti munkaóra száma, illetve a b és c oszlop az év, hó naptól az év hó napig rovatok
 • amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, szövetkezetek, egyéni cégek vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező szövetkezetek vagy kettős könyvvitelt vezető vállalkozások fióktelepei
 • jogi forma szerint:
  • egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodók, kettős könyvvitelt vezető vállalkozások, egyéni cégek
  • szövetkezetek
 • gazdálkodási formakód szerint:
  • 113 Korlátolt felelősségű társaság
  • 114 Részvénytársaság
  • 116 Közkereseti társaság
  • 117 Betéti társaság
  • 121 Szociális szövetkezet
  • 124 Agrárgazdasági szövetkezet
  • 129 Egyéb szövetkezet
  • 131 Ügyvédi iroda
  • 141 Európai részvénytársaság (SE)
  • 142 Európai szövetkezet (SCE)
  • 226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe
  • 228 Egyéni cég
  • 231 Egyéni vállalkozó

90%-os foglalkoztatás megtartás

 • Támogatást igénylő vállalja, hogy 2020. április havi, az adóhatóság nyilvántartásában szereplő foglalkoztatotti létszáma legalább 90%-ának megfelelő számú munkavállalót foglakoztat a megvalósítási időszak során

A projekt megkezdése

Támogatás a támogatási kérelem benyújtását megelőzően megkezdett projekthez is igényelhető, akkor, ha a projektet legkorábban 2020. március 11-én kezdték meg, és a támogatási kérelem benyújtásakor nem minősül fizikailag befejezettnek. A projekt részét képező bármely eszköz, szolgáltatás beszerzéséről szóló megrendelés/szerződés, az azokhoz kapcsolódó számla, egyszerűsített számla, előlegszámla vagy előlegbekérő kiállításának, teljesítésének és kiegyenlítésének dátuma nem lehet korábbi 2020. március 11. napnál.

A projekt befejezése

A projekt fizikai befejezésére a projekt megkezdését, vagy amennyiben a projekt a Támogatói Okirat hatályba lépéséig nem kezdődött meg, a Támogatói Okirat hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. A projekt fizikailag befejezett, amennyiben a projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Támogatói Okiratban meghatározottak szerint, a Felhívásban meghatározott feltételek mellett teljesült. A projekt fizikai befejezés napjának a projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A projekt területi korlátozása

A fejlesztés megvalósulásának helyszíne a VEKOP-1.2.6-20 felhívás esetében a támogatást igénylő bejegyzett Közép-magyarországi régió (Budapest, Pest megye) területén lévő székhelye, telephelye vagy fióktelepe, a GINOP-1.2.8-20 felhívás esetében a támogatást igénylő bejegyzett magyarországi székhelye, telephelye vagy fióktelepe lehet.

A támogatást igénylő csak a bejegyzett székhelyén, telephelyén, vagy fióktelepén valósíthatja meg fejlesztését. A megvalósulási helyszínnek 2020. április 30-át megelőzően kell bejegyzésre kerülnie, továbbá alkalmasnak kell lennie, illetve a projekt eredményeképpen alkalmassá kell válnia a projekt megvalósítására. A megvalósulási helyszín akkor tekinthető alkalmasnak, ha a projekt tárgyát képező tevékenység elvégezhető a helyszínen, a projekt megvalósításhoz biztosított a megfelelő infrastruktúra. A megvalósítási helyszín alkalmasságát a támogatási kérelem benyújtásakor fotódokumentációval szükséges alátámasztani.
A támogatást igénylő legfeljebb egy megvalósítási helyszínt jelölhet meg.

A megvalósítás helyszínére vonatkozóan a kedvezményezettnek a vonatkozó hatósági engedéllyel/engedélyekkel vagy az annak megadására vonatkozó kérelem benyújtását igazoló dokumentumokkal az első kifizetési kérelem időpontjában rendelkeznie kell, azokban az esetekben, amikor a támogatásból megvalósuló fejlesztés engedélyköteles tevékenységhez kapcsolódik.
A beszerzett eszközöket, immateriális javakat a megvalósítás helyszínéül szolgáló ingatlanra (székhelyre, telephelyre, vagy fióktelepre) kell számvitelileg aktiválni. Hardver és szoftver beszerzése esetén a megvalósulási helyszínnek az a telephely vagy fióktelep minősül, amelyre a beszerzett eszközök számvitelileg aktiválásra kerülnek. A támogatott fejlesztéseket a támogatást igénylő köteles a megvalósítás helyszínén üzemeltetni.

Működő telephely/fióktelep igazolására szolgáló dokumentumok, amelyek egyikének rendelkezésre állása igazolja a valódi működést:

 • iparűzési adó fizetésigazolás
 • engedélyköteles tevékenység esetén hatósági engedélyek megléte
 • közüzemi számla (önmagában a rendelkezésre állási díj vagy alapdíj megfizetése nem elegendő)

Fenntartási kötelezettség

A fenntartási kötelezettség a projekt fizikai befejezését követő első teljes lezárt üzleti év végéig tart. A projekt keretében létrehozott termékeket, szolgáltatásokat a fenntartási időszak végéig kötelező fenntartani.

I. Beruházási költségek

A) Eszközbeszerzés költsége

Új eszközök, gépek beszerzése

 • technológiai korszerűsítést eredményező új, egyenként minimum nettó 200.000 Ft értékű eszközök (nettó 200.000 Ft érték alatti eszköz csak akkor támogatható, ha az a beszerzendő eszköz tartozéka) bekerülési értéke, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja az eszközbeszerzéshez kapcsolódó szállítás és üzembe helyezés, valamint az eszközbeszerzéshez közvetlenül kapcsolódó betanítás költségét is. Jelen Felhívás keretében egyedi tervezésű és gyártású célgép beszerzése nem támogatható
 • az eszközök felszerszámozásához az új szerszámok, új kiegészítő berendezések költsége minimum nettó 200.000 Ft értékben, amennyiben alkalmassá teszi a támogatást igénylő tulajdonában álló, a megvalósítási helyszínen a támogatási kérelem benyújtásakor már meglévő gépet új termékek előállítására vagy kapacitásbővülést eredményez

Technológiafejlesztéshez kapcsolódó, egyenként minimum nettó 100.000 Ft értékű új hardver beszerzése

 • hardvereszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit, valamint a közvetlenül a projekthez rendelhető hardvereszközök beszerzéshez kapcsolódó szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadásokat,
 • hálózati eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ /adattárolás költségeit,
 • telekommunikációs eszközök beszerzési költségei, amely tartalmazza a vételárat, tartalmazhatja a projekthez közvetlenül kapcsolódó információ / adattárolás költségeit

Megújuló energiaforrást hasznosító technológiák alkalmazásához kapcsolódó új eszközök beszerzésének költsége

 • az új megújuló energiatermelő eszköz (pl.: napelem, napkollektor) beszerzésnek fajlagos költsége,
 • a megújuló energiaforrást hasznosító technológiák (eszközök és kapcsolódó rendszerfejlesztés) fajlagos költsége

Forgóeszközök költsége

 • a projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt anyagköltség (amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak felhasználni),
 • fogyóeszközök költsége (minden olyan eszköz, berendezési és felszerelési tárgy, szerszám, munka- és védőruha stb., amelyet a vonatkozó jogszabály – elhasználódási idő és beszerzési ár alapján – fogyóeszköznek nyilvánít).

B) Építéshez kapcsolódó költségek

A vállalkozói tevékenység végzésével összefüggő ingatlan beruházás: ingatlan bővítés, átalakítás, korszerűsítés anyagköltségei és kivitelezőnek fizetett munkadíj (kivitelezőnek fizetett ellenszolgáltatás – saját teljesítés nem lehetséges).

C) Immateriális javak beszerzésének költsége

Technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése

 • A Modern Vállalkozások Programja keretében minősített, csomagolt szoftver beszerzése és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.) a GINOP-3.2.1-15 projektben minősített szállítótól vagy annak szintén minősített partnerétől, disztribútorától. Kizárólag a Modern Vállalkozások Programja keretében minősített szoftver beszerzése támogatható, amelynek elszámolható költsége maximum a http://www.vallalkozzdigitalisan.hu honlapon közzétett ár lehet
 • A Felhívás keretében beszerezhető új eszközökhöz, gépekhez tartozó szoftver és annak üzembe helyezésével összefüggő szolgáltatások (pl.: paraméterezés, beállítások, testreszabás, tesztelés stb.), mely a beszerzendő gép rendeltetésszerű használatához szükséges
 • Gyártási licenc, gyártási know-how beszerzésének költsége, vételára
II. Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei

A) Képzéshez kapcsolódó költségek

A vállalat fejlődéséhez szükséges, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését elősegítő képzés igénybevételének költsége

 • Képzési szolgáltatás költsége, oktatók költsége (beleértve résztvevők tudásmérése, távoktatás esetében tutor, mentor, szakértői díj, előadói díj, illetve szerzői díj

B) Egyéb szakértői szolgáltatási költségek

 • Tanácsadói óradíjak

C) Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj

Ingatlan bérleti díja

 • A projektmegvalósításhoz kötődő és indokolt ingatlan bérleti díj költsége

Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja

 • Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó üzleti felhőszolgáltatás bérleti díja egy vállalati felhasználóra, egy üzleti IKT megoldásra és egy hónapra vetítve nem lehet több, mint nettó 20.000 Ft
III. Általános (rezsi) költségek
 • a felsorolt közüzemi szolgáltatások költsége és díja: víz, gáz, elektromos áram, távhő, telefon, internet. Az általános (rezsi) költségnek közvetlenül kapcsolódnia kell a projekt végrehajtásához

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését, kérem lépjen velem kapcsolatba elérhetőségeimen!