Vissza nem térítendő támogatás magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek számára

Megjelent a magánszálláshelyek és egyéb szálláshelyek fejlesztését célzó pályázati felhívás. A felhívás keretében a támogatási igényt 2020. június 4. és 2020. július 15. közötti időszakban lehet benyújtani.

A támogatás célja szálláshelyek színvonalának, komfortfokozatának fejlesztése, tematikus, pl. családbarát szolgáltatások kialakítása; a szálláshelyek üzemeltetési hatékonyságának javítását szolgáló fejlesztések megvalósítása (energetikai beruházások/szolgáltatások megvalósítása); az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, illetve az adott desztináció jellege miatt szezonálisan működő egységeknél a szezon meghosszabbítása, vagy a szezonalitás egyenetlenségének kezelése, a szolgáltatók folyamatos, éves működésének biztosítása, valamint a projektek megvalósításán keresztül munkahelyek teremtése és a meglévő munkaerő megtartása.

A támogatás kiemelt célja a szezonalitásból fakadó egyenetlenségek oldása, valamint a folyamatos működés biztosítása, és ezáltal helyi adók és egyéb közterhek teljesítése.

Amennyiben a pályázati lehetőség felkeltette érdeklődését, kérem lépjen velem kapcsolatba elérhetőségeimen!

Támogatható tevékenységek köre

Pályázat csak az alábbiakban felsorolt szálláshely-fejlesztéshez kapcsolódó tevékenységekhez kapcsolódóan nyújtható be.

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő szálláshelyek külső és belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának, minőségének fejlesztésére, a szálláshelyek szobáinak és kapcsolódó helyiségeinek átalakítására, felújítására irányuló tevékenységek
 • szálláshely szolgáltatáshoz közvetlenül kapcsolódó eszközök beszerzése

Az átalakítás nem eredményezheti a meglévő szobák és férőhelyek számának csökkenését!

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • akadálymentesítés
 • a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése
 • kültéri beruházások

Nem támogatható tevékenységek

Nem támogathatók a támogatható tevékenységek körébe nem eső tevékenységek, különösen:

 • időben osztott („time share”) üdülési joggal érintett szobák felújítása, fejlesztése
 • meglévő szálláshely bővítése és új szálláshely létesítése
 • meglévő eszközök felújítása és használt eszközök beszerzése
 • mobilizálható vagy álló-, valamint folyóvíz felszínére tervezett szálláshely létesítése (pl. szállodahajó), valamint a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény szerinti úszólétesítményen és úszóművön elhelyezkedő szálláshely létesítése és felújítása

A támogatás mértéke

 • a felhívás keretösszege: 60 milliárd Ft
 • a támogatás intenzitása: 100 %
 • a támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás
 • a támogatás összege: magánszálláshelyek és legfeljebb 8 szobát (maximum 16 férőhelyet) üzemeltető egyéb szálláshelyek esetében min. 100.000 Ft, maximum 8.000.000 Ft
 • a támogatás fajlagos korlátja: szobánként 1.000.000 Ft
 • a kiírás keretében támogatható tevékenységek csekély összegű támogatás (de minimis) jogcímen valósíthatók meg
  [Csekély összegű támogatás (de minimis) esetében az adott évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi évben odaítélt csekély összegű támogatás bruttó támogatástartalma nem haladhatja meg a 200.000 eurónak megfelelő forintösszeget]
 • előleg mértéke: támogatott projektek esetében az igénybe vehető
  előleg a támogatási összeg 100%-a

A támogatás számításának alapja:

 • ÁFA-levonási joggal rendelkező pályázók esetén a projekt ÁFA nélküli
  költsége,
 • ÁFA-levonási joggal nem rendelkező pályázók esetén pedig a projekt
  költségeinek ÁFA-val növelt összege.

Támogatásra jogosultak köre

Jelen felhívásra azon magánszálláshely üzemeltetését végző természetes személyek, egyéni vállalkozók és azon, a jogszabály alapján egyéb szálláshely üzemeltetésére jogosult jogi személyiséggel rendelkező vagy nem rendelkező szervezetek pályázhatnak, akik vagy amelyek a pályázatban foglalt szálláshely tekintetében működési engedéllyel rendelkeznek.

Jelen felhívásra azon szálláshely üzemeltető pályázhat, aki, vagy amely

 • 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik, vagy
 • 2020. május 18. napján a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal nem rendelkezett, de a 2019. évben működött és érvényes működési engedéllyel rendelkezett, és a pályázata benyújtásakor érvényes működési engedéllyel és a Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által kiadott NTAK szálláshely regisztrációs számmal rendelkezik.

Amennyiben a szálláshely üzemeltetője nem a szálláshelynek helyet adó ingatlan tulajdonosa, a szálláshely üzemeltetőjének a pályázat benyújtásakor tulajdonosi nyilatkozatot szükséges benyújtania arról, hogy a tulajdonos hozzájárul a pályázat benyújtásához, a pályázatban foglalt infrastrukturális fejlesztések megvalósításához és a pályázó általi aktiválásához, továbbá arról, hogy az ingatlan a kötelező fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre áll.

A kötelező fenntartási időre a fenntartási kötelezettség elsődlegesen a pályázót terheli. Amennyiben a pályázó a tulajdonos, akkor a projekt fenntartását bérlőn, üzemeltetőn vagy vagyonkezelőn keresztül is biztosíthatja.

A támogatás feltétele, hogy a fejlesztéssel érintett szálláshely elidegenítése, illetve harmadik félnek üzemeltetésbe adása esetén az új tulajdonos, illetve üzemeltető – a kötelezettségek átvállalásának biztosítása érdekében – lépjen be a támogatási jogviszonyba a pályázó helyébe kedvezményezettként, a támogatási jogviszony fennállásának idejére.

Támogatható szálláshely kategóriák

 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 2. pontja szerinti „egyéb szálláshely” maximum 8 szoba kapacitásig és 16 férőhelyig
 • 239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 2.§ 6. pontja szerinti „magánszálláshely” maximum 8 szoba kapacitásig és 16 férőhelyig

A pályázat benyújtásakor a szálláshely üzemeltetőjének rendelkeznie kell a
239/2009 (X.20.) Korm. rendelet 5.§ (3) bekezdés szerint 2020. január 1-jétől kötelező szálláshelykezelő szoftverrel.

A projekt végrehajtásával kapcsolatos információk

Elszámolható költségek

A pályázatok tervezése során kizárólag az alábbiakban meghatározott költségtípusok tervezhetők elszámolható költségként.

Építési költségek:

 • meglévő szálláshelyek belsőépítészeti, felújítási, átalakítási, építési munkálatainak költségei
 • meglévő szálláshelyek tematikus szolgáltatásfejlesztési tevékenységhez kapcsolódó átalakítási, felújítási, építési költségei
 • szálláshely használatához közvetlenül kapcsolódó, telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések kialakításának építési költsége (pl. parkoló; kertrendezés, játszótér, pihenőterek kialakítása, járda stb.)
 • a fejlesztéssel érintett épületek energiahatékony működését javító megújuló energia rendszerek telepítése
 • akadálymentesítéshez kapcsolódóan felmerülő építési költségek

Eszközbeszerzések költségei (20.000,-Ft egyedi nettó értéktől)

 • szálláshelyek fejlesztéséhez kapcsolódó eszközbeszerzési költségek (bútorozás, egyéb berendezések és eszközök, konyhatechnológia és egyéb eszközök)
 • akadálymentesítéshez kapcsolódó eszközök beszerzésének költségei

Nem elszámolható költségek

Nem elszámolhatók a fentiekbe nem tartozó költségek, így különösen:

 • forgóeszközök beszerzése
 • élelmiszer, italbeszerzés költsége
 • használt eszközök felújítása vagy beszerzése
 • hitelkamat, kamattartozás, pénzügyforgalmi költségek
 • hatósági díjak, illetékek, engedélyeztetési eljárások költségei
 • közműfejlesztéshez való hozzájárulások
 • pályázatírás költségei, sikerdíj
 • bírságok, kötbérek, perköltségek
 • általános forgalmi adó, amennyiben a pályázó ÁFA-levonási joggal rendelkezik
 • 20.000 Ft nettó érték alatti eszközök költségei
 • egyéb adók, közterhek
 • bérleti díjak és lízing költségek

A projekt megkezdése

A projekt a pályázat benyújtásának napjától saját felelősségre megkezdhető.
Támogatás a pályázat benyújtását megelőzően megkezdett beruházáshoz nem igényelhető.

A projekt befejezése

A projekt akkor tekinthető fizikailag befejezettnek, ha a támogatott tevékenység támogatói okiratban meghatározottak szerint teljesült, a támogatásból létrehozott beruházás vagy beszerzett eszköz aktiválásra került. A projekt fizikai befejezésének a beruházás, illetve az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítésének napja minősül.
A projekt fizikai befejezésének végső dátuma: 2020.12.31.
A záró beszámoló benyújtásának végső határideje a projekt fizikai befejezését (az utolsó projekttevékenység fizikai teljesítése) követő 90. nap.

A projekt fizikai befejezésének időpontját úgy kell megtervezni, hogy ezen időpontig a projektben tervezett valamennyi támogatott projekttevékenység lezárásra kerüljön. A pályázat keretében a projekt fizikai befejezésének időpontjáig felmerült költségek számolhatók el.

Fenntartási kötelezettség

A pályázónak kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a szálláshelyszolgáltatási tevékenységet és a pályázat keretében létrehozott fejlesztéseket, beszerzett eszközöket a projekt záró beszámolója benyújtásának napjától számított harmadik év végéig fenntartja.
A projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentést benyújtotta és azt a Támogató jóváhagyta.
A Támogató fenntartja magának a jogot, hogy a támogatói okiratban vállalt kötelezettségek teljesülését helyszíni ellenőrzés során szemrevételezéssel, valamint a kötelezettségek teljesülését alátámasztó dokumentumokba való betekintéssel ellenőrizze.

A projekt tartalmára vonatkozó speciális előírások

 • Jelen felhívás keretében Budapest kivételével, Magyarország területén fekvő településeken megvalósuló projektekre adható be pályázat.
 • A pályázót folyamatos adatszolgáltatási kötelezettség terheli az NTAK rendszerében.
 • A Támogató előírása szerint a nyertes pályázó időszaki adatszolgáltatási kötelezettségre is vállalkozik.
 • A fenntartási időszakban nem teljesített feltételek esetén a Támogató a támogatás részben vagy egészben történő visszafizetésének kötelezettségét állapíthatja meg.
 • Támogató fenntartja a jogot, hogy a pályázat értékeléséhez kapcsolódóan előzetes helyszíni szemlét folytasson le a fejlesztéssel érintett szálláshely területén, amelyről támogató előzetesen tájékoztatja a pályázót. Amennyiben a pályázó a helyszíni szemlét megtagadja, vagy akadályozza, a pályázat kizárását vonhatja maga után.
 • Támogatás abban az esetben nyújtható, amennyiben a fejlesztéssel érintett ingatlan(ok) tulajdoni viszonyai az alábbiaknak megfelelnek, és a projekt szempontjából ennek megfelelő rendezett tulajdoni viszonyok állnak fenn. Az ingatlan per- és igénymentes, kivéve, ha az igény jogosultja a pályázó.