Kiegészítő információk a csekély összegű (de minimis) támogatások igényléséhez

Tudnivalók az “egy és ugyanazon vállalkozás” minőségéről és az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállításáról.

.

Az „egy és ugyanazon vállalkozás” minőség

A csekély összegű bizottsági rendeletek értelmében egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül valamennyi olyan vállalkozás, amelyek között az alábbi kapcsolatok legalább egyike fennáll:

 1. valamely vállalkozás rendelkezik egy másik vállalkozás részvényesei vagy tagjai szavazati jogának többségével (50%-ot meghaladó részesedés);
 2. valamely vállalkozás jogosult kinevezni vagy elmozdítani egy másik vállalkozás igazgatási-, irányítási- vagy felügyeleti testülete tagjainak többségét;
 3. valamely vállalkozás jogosult meghatározó befolyást gyakorolni valamely másik vállalkozás felett az utóbbi vállalkozással kötött szerződés alapján vagy az annak alapító okiratában vagy társasági szerződésében meghatározott rendelkezésnek megfelelően;
 4. valamely vállalkozás, amely részvényese vagy tagja egy másik vállalkozásnak, az adott vállalkozás egyéb részvényeseivel vagy tagjaival kötött megállapodás szerint egyedül ellenőrzi az említett vállalkozás részvényesei, illetve tagjai szavazati jogának többségét.

A fenti kapcsolati formák bármelyikével egy vagy több másik vállalkozáson keresztül rendelkező vállalkozások is egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülnek.

.

A csekély összegű bizottsági rendeletek alapján vállalkozásnak minősül minden egyes gazdasági tevékenységet végző jogalany, függetlenül jogállásától és finanszírozásának módjától.
Ennek megfelelően a csekély összegű támogatás szempontjából vállalkozásnak minősülnek az alább felsorolt természetes és nem természetes személyek:

Természetes személyek

 • mezőgazdasági őstermelő
 • egyéni vállalkozó
 • egyéni cég
 • családi gazdálkodó
 • családi gazdaság tagja
 • egyéb, külön jogszabály alapján csekély összegű támogatásra jogosult természetes személy
Nem természetes személyek

 • egyesület
 • gazdasági társaságok (közkereseti társaság, betéti társaság, korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság)
 • szövetkezet
 • egyesülés
 • alapítvány

.Amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő a fentiek alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül más vállalkozással/vállalkozásokkal, úgy az általuk igénybe vett valamennyi csekély összegű támogatás egy közös csekély összegű támogatási keretet terhel, így az egy és ugyanazon vállalkozásban részt vevő vállalkozások részére

 • együttesen rendelkezésre álló mezőgazdasági csekély összegű támogatási keret 15.000 euró/3 év,
 • a halászati csekély összegű támogatási keret 30.000 euró/3 év,
 • az általános csekély összegű támogatási keret pedig 200.000 euró/3 év.

A vállalkozás és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás/vállalkozások részére csekély összegű támogatás kizárólag a fent megjelölt keretösszegek figyelembe vételével nyújtható, legfeljebb a rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret mértékéig.

.

A csekély összegű támogatások igénybevételéhez kapcsolódó nyilatkozatok benyújtásának módja és ideje

A csekély összegű támogatás igénybevételének feltétele, a támogatás igénylője nyilatkozzon arról, hogy:

 • a tárgyévben vagy az azt megelőző két üzleti évben mely, csekély összegű támogatást igénybe vevő egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak; valamint
 • amennyiben a naptári évtől eltérő üzleti évet alkalmaz, vagy új üzleti évre tér át, összhangban a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény vonatkozó szabályaival.

.

A csekély összegű támogatások igényléséhez kapcsolódóan az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtani:

a) az egy és ugyanazon vállalkozás minőségére vonatkozó nyilatkozat;
b) az egy és ugyanazon vállalkozás minőséget érintő változásról szóló nyilatkozat;
c) a naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó nyilatkozat

A nyilatkozatokat az alábbi esetekben nem kell benyújtani:

 • az a) és a b) pont szerinti nyilatkozatot, amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő nem minősül más vállalkozással/vállalkozásokkal egy és ugyanazon vállalkozásnak;
 • az a) és a b) pont szerinti nyilatkozatot, amennyiben az egy és ugyanazon vállalkozás minőséggel érintett vállalkozások valamelyike már nyilatkozott a köztük fennálló egy és ugyanazon vállalkozás minőségről, akkor a nyilatkozó vállalkozással egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő többi vállalkozásnak már nem kell ismételten nyilatkozatot benyújtania erre vonatkozóan, így a rájuk vonatkozó nyilatkozattételi kötelezettségük teljesítettnek tekinthető.
 • a c) pont szerinti nyilatkozatot, amennyiben a csekély összegű támogatást igénylő a naptári évvel megegyező üzleti évet alkalmaz;.

.

Az egy és ugyanazon vállalkozás minőségre vonatkozó nyilatkozatot a csekély összegű támogatás igénylőjének legkésőbb a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor kell benyújtania.
Amennyiben a csekély összegű támogatás igénylőjénél az egy és ugyanazon vállalkozás minőséget érintő változás áll be, úgy az arra vonatkozó nyilatkozatot legkésőbb a változást követő első alkalommal történő csekély összegű támogatás igényléséig meg kell tennie.

A naptári évtől eltérő üzleti évre vagy új üzleti évre való áttérésre vonatkozó nyilatkozatot a csekély összegű támogatás igénylőjének a csekély összegű támogatás első alkalommal történő igénylésekor vagy az áttérést követő első csekély összegű támogatás igénylésekor kell megtennie.

A nyilatkozatot – beleértve az esetleges változás-bejelentéseket is az X2000-03 számú „Nyilatkozat a csekély összegű támogatások igényléséhez az egy és ugyanazon vállalkozás minőségről és az alkalmazott üzleti évről” elnevezésű nyomtatványon, postai úton az alábbi címre kell benyújtani:

Magyar Államkincstár
Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály
1476 Budapest, Pf. 407.

.

Az egyéni csekély összegű támogatási keret kihasználtságára vonatkozó hatósági bizonyítvány kiállítása

A mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási, vidékfejlesztési csekély összegű támogatások nyilvántartási rendszerét a Magyar Államkincstár működteti.

Az ügyfél személyesen vagy meghatalmazott útján hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelemmel fordulhat a Kincstárhoz, a folyó üzleti évben és az azt megelőző kettő üzleti évben – az ügyfél saját jogán, illetve az ügyféllel „egy és ugyanazon vállalkozásnak” minősülő vállalkozás(ok) jogán – igényelt csekély összegű támogatások figyelembe vételével a csekély összegű nyilvántartásban szereplő adataira vonatkozóan.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelem benyújtását megkönnyítő nyomtatványt vagy a nyomtatvánnyal azonos adattartalmú kérelmet az alábbi címre kell postai úton benyújtani:

Magyar Államkincstár
Horizontális Ügyekért Felelős Főosztály
1476 Budapest, Pf. 407.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet az ügyfél személyesen vagy meghatalmazottja útján is jogosult benyújtani.

.

A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti kérelmet kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítást (bejelentkezést) követően lehet benyújtani – a Kincstár honlapjáról közvetlenül elérhető, erre rendszeresített általános elektronikus kérelembenyújtó felületen keresztül – az Elektronikus ügyintézés alkalmazás „Elektronikus kérelemkezelés” menü „Horizontális ügyintézés / Csekély összegű támogatások / Hatósági bizonyítvány” almenüpont segítségével.

 

A hatósági bizonyítványt a Kincstár a kérelem benyújtásától számított harminc napon belül állítja ki és küldi meg az ügyfél vagy a meghatalmazott levelezési címére.

Amennyiben az ügyfél saját nevében nyújtja be a kérelmet, akkor a kiállított hatósági bizonyítványt a Kincstár ügyfélkapun keresztül elektronikus úton küldi meg az ügyfél részére.
Amennyiben az ügyfél meghatalmazott/elsődleges képviselő útján nyújtja be a kérelmet, akkor a kiállított hatósági bizonyítványt a Kincstár − a meghatalmazott részére ügyfélkapun keresztül elektronikus úton küldi meg (állandó meghatalmazás esetén az ügyfél-nyilvántartásban rögzített ügyfélkapus címre), kivéve, ha az eljárási képességgel rendelkező ügyfél saját részére kéri az iratok kézbesítését; elsődleges képviselet esetén a képviselt, cégkapu használatára kötelezett nem természetes személy cégkapujára küldi meg.

 

A hatósági bizonyítvány tartalmazza a folyó üzleti évben és az azt megelőző kettő üzleti évben

a) az ügyfél, valamint az ügyféllel egy és ugyanazon vállalkozás egybeszámított:

 • szabad nettó mezőgazdasági-, illetve halászati csekély összegű támogatási keretét, továbbá
 • tájékoztatásul az igénybevett nettó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási, vidékfejlesztési (együttesen: mezőgazdasági célú) általános csekély összegű támogatások összegét.

Mindezek alapján a nem vidékfejlesztési, erdészeti vagy vadgazdálkodási célú általános csekély összegű támogatások összegére vonatkozóan a Kincstár nem szolgáltat adatot!

b) az ügyfél saját jogán kapott:

 • szabad nettó mezőgazdasági-, illetve halászati csekély összegű támogatási keretét, továbbá
 • tájékoztatásul az igénybevett nettó mezőgazdasági, halászati, erdészeti és vadgazdálkodási, vidékfejlesztési (együttesen: mezőgazdasági célú) általános csekély összegű támogatások összegét.

Amennyiben az ügyfél egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül egyéb vállalkozással/vállalkozásokkal, akkor a csekély összegű támogatások összege egy és ugyanazon vállalkozásonként nem haladhatja meg összességében a 200.000 eurót, azaz az ügyféllel egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő más vállalkozás(ok) által igénybevett csekély összegű támogatásokat is be kell számítani az ügyfél részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretekbe.

A hatósági bizonyítvány a szabad nettó mezőgazdasági- és halászati csekély összegű támogatási kereteket, illetve a folyó üzleti évben és az azt megelőző kettő üzleti évben a Kincstár hatáskörébe tartozó intézkedések keretében igénybevett mezőgazdasági célú általános csekély összegű támogatási összegeket tartalmazza az előbbiek szerinti összeszámítások nélkül.

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu

Kapcsolódó:

1 thought on “Kiegészítő információk a csekély összegű (de minimis) támogatások igényléséhez

Comments are closed.