Új pályázati lehetőség ültetvények létrehozására

2021 tavaszán új forrásból pályázhatnak a gazdálkodók ültetvénytelepítésre és gyógynövénytermesztésre, a pályázati felhívás tervezete már megjelent és társadalmi egyeztetése megkezdődött. A pályázat céljaira rendelkezésre álló forrás 15 milliárd Ft.

A Kertészet-ültetvénytelepítés és gyógynövénytermesztés támogatása program keretében két célterület kerül meghirdetésre:

 • gyümölcstermő ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek
 • évelő gyógy-, aroma-, és fűszernövény ültetvényekhez kapcsolódó tevékenységek.

A pályázatok benyújtására szakaszos rendszerben lesz lehetőség, a szakaszok zárását követően a határnapig benyújtott projekteket együttesen bírálják el.

Az első szakasz a tervek szerint 2021. május 24 – június 7. között kerül megnyitásra, a zárást követően azonnal nyílik a következő szakasz egészen 2021. augusztus 23-ig vagy a forráskeret várható kimerüléséig. A várható kimerülésre tekintettel az Irányító Hatóság a szakasz záró határnapjával a pályázatok benyújtását felfüggesztheti.

A támogatásra azon mezőgazdasági termelők pályázhatnak, akik üzemmérete – a támogatási kérelmet benyújtását megelőző teljes lezárt üzleti évben – eléri a 6000 euró Standard Termelési Értéket (STÉ) és árbevételüknek legalább 50 %-a mezőgazdasági tevékenységből származott. Fiatal mezőgazdasági termelők esetében a fenti feltételeket elegendő lezárt évre teljesíteni, nem előírás a teljes év megléte.

A támogatási kérelem benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

A pályázat benyújtása során azok a termelők is pályázhatnak, akik eddig nem rendelkeztek ültetvénnyel, és kertészeti tevékenységet sem végeztek.

A pályázatok értékelésekor előnyt jelent a megvalósítás helye, az ökológiai gazdálkodás, illetve a termelőszervezeti tagság, valamint a környezeti szempontok érvényesítése. Többletpontot jelent továbbá a foglalkoztatotti létszám növelése.

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összeg mindkét célterület esetén maximum 500 millió Ft.

A támogatás mértéke mindkét célterület esetében a közép-magyarországi régióban 40 %, a nem közép-magyarországi régióban 50 %. A fiatal mezőgazdasági termelő által vagy kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

A támogatáson belül meghatározott belső korlátok:

Általános költségek

az elszámolható költség 5 %-a

Terület előkészítés (a talajfelszín GPS alapú egyengetése, talajgyalulás jégháló-rendszer telepítése előtt)

az elszámolható költség 5 %-a

Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése1,3

nettó 7.000.000 Ft támogatás

Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése2

nettó 12.000.000 Ft támogatás

Gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése3

nettó 12.000.000 Ft támogatás

Időjárási káresemények kivédését szolgáló tevékenységek

nettó 100.000.000 Ft támogatás

1Traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a pályázat keretében telepítendő új vagy cserélt ültetvény mérete eléri az 5 hektárt.

2A gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése abban az esetben támogatott, ha az új telepítésű vagy meglévő ültetvény mérete eléri a legalább 5,0 hektár területnagyságot, tehát itt a már meglévő ültetvények mérete is beleszámít a feltétel teljesítésébe.

3A 2. célterület esetében a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök és a gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése, továbbá a traktor beszerzése abban az esetben támogatott, ha a támogatást igénylő által művelt, meglévő vagy új telepítésű ültetvény(ek) együttes mérete eléri a legalább 2,0 ha területnagyságot.

.

A pályázat keretében a támogatás folyósítása utófinanszírozás keretében valósul meg a megvalósult beruházási elemekre, de előleg igénylésére is van lehetőség.

A támogatást költség alapú elszámolás és egységköltség alapú támogatás formájában nyújtható. Az egységköltség alapú támogatási forma esetében a felhívás mellékletében felsorolt tételek megvalósítása esetén a mellékletben meghatározott egységköltségek alapján kerül elszámolásra és kifizetésre a támogatás, árajánlatok, számlák és egyéb elszámolási bizonylatok benyújtására nincs szükség.

Azon tételek esetében, amelyeket a melléklet nem tartalmaz, a költségeket az Építési Normagyűjtemény (ÉNGY) adataival vagy árajánlatokkal kell meghatározni, a támogatási kérelemben és ez jelenti az elszámolás alapját.

Engedély- vagy bejelentés köteles építési tevékenység esetén az engedélyezési eljárás megindításáról szóló dokumentumot és az építészeti-műszaki tervdokumentációt kell csatolni. Ha az építési beruházás nem engedélyköteles, akkor az építési hatóság erről szóló nyilatkozata mellé kell csatolni az építészeti-műszaki tervdokumentációt.

Gép- és eszközbeszerzés esetén a támogatási kérelemhez 3 darab árajánlat csatolása szükséges a felhívás mellékletében rögzített adattartalommal. Amennyiben a gép egyedi gyártású vagy kizárólag egy forgalmazótól szerezhető be, akkor az erről szóló nyilatkozatot is tartalmaznia kell az árajánlatnak.

Önállóan támogatható tevékenységek

.

Gyümölcstermő ültetvények telepítése

A felhívás mellékletében meghatározott gyümölcsfajokból, az előírt követelményeknek megfelelő ültetvény létrehozása. Az ültetvénytelepítés kizárólag víztakarékos öntözőrendszer kiépítésével együtt támogatott. A víztakarékos öntözőrendszert abban az esetben is ki kell építeni, ha arra vonatkozóan a támogatási kérelem nem tartalmaz támogatott tevékenységet.

Vízjogi engedélyköteles beruházások esetében a támogatási kérelemhez csatolni kell:

 • meglévő vízjogi engedély esetében az engedély másolatát
 • a vízjogi engedély kérelem eljárásának megindítását igazoló dokumentumot, kivéve
 • ha a beruházás az öntözött terület nettó növekedését eredményezi, akkor a jogerős vízjogi engedélyt

.

Új ültetvény telepítése

A legkisebb támogatható ültetvényméret 1 hektár, a legkisebb támogatható táblaméret 0,5 hektár, kivéve szamóca és spárga esetében, ahol a legkisebb támogatható ültetvényméret 0,5 hektár. A beruházás során az öntözőrendszer kiépítésén túl kötelezően megvalósítandó beruházási elemek a felhívás mellékletében meghatározott, az adott kultúrához elvárt követelményként meghatározott elemek, melyek lehetnek:

 • támrendszer kiépítése
 • jégháló takarás és jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kiépítése
 • tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése.

.

Ültetvénycsere

Meglévő, a termőre fordulástól számított 10 éves életkorú ültetvény kivágása és új ültetvény telepítése a Felhívásban rögzített szempontok szerint. Amennyiben kivágásra kerülő ültetvény életkora nem éri el a termőre fordulástól számított 10 évet, akkor a pályázat keretében az ültetvény felszámolásának költségei nem számolhatóak el.

..

Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek

.

A jégesőkár megelőzésére szolgáló beruházás támogatása

 • jégvédő háló tartására alkalmas beton támrendszer kialakítása
 • jégháló beszerzése, kiépítése.

.

Tavaszi fagykár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

Tavaszi fagykár megelőzését szolgáló eszköz, berendezés, technológia beszerzése és telepítése:

 • fix (telepített) vagy mobil (áttelepíthető) légkeverő berendezések
 • autonóm hőtermelő berendezések (fagyvédelmi kályhák, más fűtőberendezések), továbbá
 • vontatott hőtermelő vagy légkeverő gépek.

.

Esőkár megelőzésére szolgáló beruházások támogatása

Esőkár megelőzését szolgáló technológia beszerzése és telepítése (különösen az adott technológiához szükséges beton támrendszer kialakítása, fólia beszerzése, elhelyezése).

.

Gyümölcstermékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése a pályázatban szereplő korlátozások figyelembevételével

 • Mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógépek 
 • Önjáró betakarítógépek
 •  Szedő platform, szüretelő-szedő gépek
 • A betakarítást segítő kézi eszközök (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, szedőállványok)

.

.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

(önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak)

A pályázat keretében megvalósuló ültetvények esetében szintén támogathatóak a fenti, a „Meglévő, a telepítéstől számított 10 évnél nem öregebb gyümölcstermő ültetvényhez kapcsolódó tevékenységek” bekezdésben felsorolt tevékenységek, továbbá

 • maximum 1 db legfeljebb 83 kW teljesítményű traktor beszerzése
 • ültetvénycsere esetén a gyümölcstermő ütetvény öntözési infrastruktúrájának felújítása
 • meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
 • az ültetvény védelmét biztosító kerítés kialakítása, amennyiben a telepítési terv előírja.

Önállóan támogatható tevékenységek

.

Új ültetvény telepítése

A Felhívás mellékletében szereplő gyógy-, aroma- és fűszernövényekből ültetvény kialakítása. A legkisebb támogatható ültetvényméretnek a telepítési terv szerint el kell érnie a 0,5 hektár területnagyságot, a legkisebb támogatható parcellaméretnek a 0,5 hektár területnagyságot.

.

Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termesztéshez kapcsolódó, a betakarítást követő áruvá készítést szolgáló eszközök beszerzése (fosztás, aprítás, morzsolás, őrlés, vágás, szárítás, válogatás gépei, eszközei)

.

Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény termékek betakarítására alkalmas gépek, eszközök beszerzése

 • mezőgazdasági erőgéphez, traktorhoz kapcsolható betakarítógépek
 • önjáró betakarítógépek 
 • a betakarítást segítő kézi eszközök (például: kézi gyűjtők, kézi ágrázók, sövényvágók)

.

Önállóan nem támogatható tevékenységek

(önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen támogathatóak)

.

 • Új gyógynövénytermő ültetvény vonatkozásában, amennyiben a telepítési terv előírja, az ültetvényhez tartozó támrendszer kiépítése
 • Évelő gyógy-, aroma- és fűszernövény ültetvény öntözési infrastruktúrájának kiépítése. A vízjogi létesítési engedélyben előírt öntözőrendszer kiépítése
 • Meteorológiai adatgyűjtő állomás kialakítása
 • Maximum 1 db, legfeljebb 83 kW motorteljesítményű traktor beszerzése.