Pályázati lehetőség kisebb állattartó gazdaságok számára

2021. május 28-tól új pályázati lehetőség nyílik állattartó telepek beruházási igényeinek támogatásához.

A mostani pályázat céljait tekintve a 2020 őszi program folytatása, fő célok nem változtak, azonban a támogatáshoz nem került minimális támogatási összeg meghatározásra, így a kisebb fejlesztések is támogathatóak.

A pályázat keretében az alábbi célterületek támogathatóak:

 1. célterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület: Juh és kecsketart telepek korszerűsítése
 5. célterület: Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

A pályázaton olyan mezőgazdasági termelők indulhatnak, akik a támogatási kérelmet megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. Az üzemméret kiszámításakor a gazdálkodó által használt földterületeket és az állattállományt is figyelembe kell venni. A használt földterület és kultúra esetében a referenciaév területalapú támogatási kérelme, illetve a Kormányhivatal által kiállított igazolás alapján számítják ki az üzemméretet.

Állattartással összefüggő üzemméret-számítás alapját az ENAR nyilvántartásba bejelentett átlagos állatlétszám, ENAR nyilvántartásban nem szereplő állatfajok esetében a Kormányhivatal hatósági állatorvosa által kiállított igazolásban szereplő átlagos állatlétszám jelenti.

Fontos kritérium továbbá, hogy az érintett bázisév vonatkozásában a pályázó árbevételének legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származzon, melyet igazolni is szükséges.

Jelentős változás, hogy az őstermelők családi gazdasága keretében gazdálkodók esetében kizárólag a családi gazdaság képviselője jogosult a pályázat benyújtására, de a tagok üzemméretre és árbevételre vonatkozó adatait is meg kell adni a kérelem benyújtásakor.

Amennyiben a vállalkozás családi mezőgazdasági társaság (CSMT) minősítéssel rendelkezik, akkor a fenti előírásokat önállóan kell teljesítenie, amennyiben rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel. Ha a gazdasági társaságnak nincs teljes lezárt üzleti éve, akkor a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában kell igazolni az üzemméretre és a mezőgazdasági árbevételre vonatkozó előírások teljesítését. Így azok a CSMT-k is élhetnek a pályázati lehetőséggel, amelyek 2020. január 1-jét követően alakultak.

A pályázat benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Energiahatékonyság javítása vagy megújuló energiaforrás hasznosítása
 • Foglalkoztatotti létszám bővítése
 • Környezeti szempontok érvényesítése
 • Állattenyésztési múlt és az üzemméreten belüli állattenyésztés aránya
 • Pozitív eredmény a megelőző évek vonatkozásában

A pályázat benyújtásának tervezett időszaka: 2021. május 28 – 2021. július 22.

A beadási időszakban a beadási szakaszok hossza14 nap, a szakaszok lezárását követően azonnal nyílik a következő szakasz. A rendelkezésre álló forrás várható kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a szakaszok zárási napjával a beadási lehetőséget felfüggesztheti, de erről időben értesíti a pályázókat.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség arányában:

 • Közép-magyarországi régióban 40 %
 • Többi régióban 50 %
 • Fiatal mezőgazdasági termelő 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • Kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatások maximális összege célterületenként:

Baromfitartó telepek korszerűsítése100 millió Ft
Sertéstartó telepek korszerűsítése100 millió Ft
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése50 millió Ft
Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése20 millió Ft
Egyéb állattartó telepek korszerűsítése20 millió Ft

A pályázatban önállóan támogatható tevékenységek listáját az egyes aloldalak tartalmazzák.

.

Valamennyi célterület esetében az alábbi önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen megvalósítható fejlesztések:

 • Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása
  • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  • világítási rendszerek korszerűsítése
  • beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
  • napkollektorok alkalmazása
  • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése
  • geotermikus energia használata
  • biogáz termelés
  • napelemes rendszer kialakítása
  • szélenergia felhasználása

.

 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés (maximum az elszámolható költség 15 %-a)

.

 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása

.

 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése

.

 • A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

.

 • Maximum 1 db legfeljebb 83 kW teljesítményű traktor beszerzése

.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Új állattartó telep létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás nem támogatott)
 • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia beszerzése
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása