Pályázati lehetőség kisebb állattartó gazdaságok számára

2021. május 28-tól új pályázati lehetőség nyílik állattartó telepek beruházási igényeinek támogatásához.

A mostani pályázat céljait tekintve a 2020 őszi program folytatása, fő célok nem változtak, azonban a támogatáshoz nem került minimális támogatási összeg meghatározásra, így a kisebb fejlesztések is támogathatóak.

A pályázat keretében az alábbi célterületek támogathatóak:

 1. célterület: Baromfitartó telepek korszerűsítése
 2. célterület: Sertéstartó telepek korszerűsítése
 3. célterület: Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése
 4. célterület: Juh és kecsketart telepek korszerűsítése
 5. célterület: Egyéb állattartó telepek korszerűsítése

A pályázaton olyan mezőgazdasági termelők indulhatnak, akik a támogatási kérelmet megelőző teljes lezárt üzleti évben – fiatal mezőgazdasági termelő esetében lezárt üzleti évben – legalább 6000 euró STÉ üzemmérettel rendelkeznek. Az üzemméret kiszámításakor a gazdálkodó által használt földterületeket és az állattállományt is figyelembe kell venni. A használt földterület és kultúra esetében a referenciaév területalapú támogatási kérelme, illetve a Kormányhivatal által kiállított igazolás alapján számítják ki az üzemméretet.

Állattartással összefüggő üzemméret-számítás alapját az ENAR nyilvántartásba bejelentett átlagos állatlétszám, ENAR nyilvántartásban nem szereplő állatfajok esetében a Kormányhivatal hatósági állatorvosa által kiállított igazolásban szereplő átlagos állatlétszám jelenti.

Fontos kritérium továbbá, hogy az érintett bázisév vonatkozásában a pályázó árbevételének legalább 50 százaléka mezőgazdasági tevékenységből származzon, melyet igazolni is szükséges.

Jelentős változás, hogy az őstermelők családi gazdasága keretében gazdálkodók esetében kizárólag a családi gazdaság képviselője jogosult a pályázat benyújtására, de a tagok üzemméretre és árbevételre vonatkozó adatait is meg kell adni a kérelem benyújtásakor.

Amennyiben a vállalkozás családi mezőgazdasági társaság (CSMT) minősítéssel rendelkezik, akkor a fenti előírásokat önállóan kell teljesítenie, amennyiben rendelkezik teljes lezárt üzleti évvel. Ha a gazdasági társaságnak nincs teljes lezárt üzleti éve, akkor a CSMT-ben részt vevő tagok legalább 50%-ának vonatkozásában kell igazolni az üzemméretre és a mezőgazdasági árbevételre vonatkozó előírások teljesítését. Így azok a CSMT-k is élhetnek a pályázati lehetőséggel, amelyek 2020. január 1-jét követően alakultak.

A pályázat benyújtására kollektív beruházás keretében is van lehetőség.

Amennyiben a kedvezményezett munkavállalókat foglalkoztat, úgy vállalnia kell, hogy a fenntartási időszak alatt fenntartja a bázislétszámot.

A kedvezményezett köteles a projekt megvalósításának befejezésétől a fenntartási időszak végéig legalább szinten tartani a projekttel érintett állattartó telep éves átlagos állatlétszámát.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Energiahatékonyság javítása vagy megújuló energiaforrás hasznosítása
 • Foglalkoztatotti létszám bővítése
 • Környezeti szempontok érvényesítése
 • Állattenyésztési múlt és az üzemméreten belüli állattenyésztés aránya
 • Pozitív eredmény a megelőző évek vonatkozásában

A pályázat benyújtásának tervezett időszaka: 2021. május 28 – 2021. július 22.

A beadási időszakban a beadási szakaszok hossza14 nap, a szakaszok lezárását követően azonnal nyílik a következő szakasz. A rendelkezésre álló forrás várható kimerülésére tekintettel az Irányító Hatóság a szakaszok zárási napjával a beadási lehetőséget felfüggesztheti, de erről időben értesíti a pályázókat.

A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség arányában:

 • Közép-magyarországi régióban 40 %
 • Többi régióban 50 %
 • Fiatal mezőgazdasági termelő 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak
 • Kollektív módon végrehajtott projektek 10 százalékponttal megemelt támogatási intenzitásra jogosultak.

Az igényelhető, vissza nem térítendő támogatások maximális összege célterületenként:

Baromfitartó telepek korszerűsítése100 millió Ft
Sertéstartó telepek korszerűsítése100 millió Ft
Szarvasmarhatartó telepek korszerűsítése50 millió Ft
Juh és kecsketartó telepek korszerűsítése20 millió Ft
Egyéb állattartó telepek korszerűsítése20 millió Ft

A pályázatban önállóan támogatható tevékenységek listáját az egyes aloldalak tartalmazzák.

.

Valamennyi célterület esetében az alábbi önállóan nem, csak valamely önállóan támogatható tevékenységgel együttesen megvalósítható fejlesztések:

 • Épületenergetikai, épületgépészeti és energiaellátást érintő korszerűsítések, felújítások, valamint a megújuló energia felhasználására irányuló technológiák alkalmazása
  • épületek, építmények hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése
  • épületek, építmények fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése
  • világítási rendszerek korszerűsítése
  • beépített technológiai berendezések korszerűsítése. Épületgépészeti fejlesztések, új, energiatakarékos technológiák kiépítése, energiatakarékos berendezések beszerzése

.

 • Fűtési/hűtési energiaigény, használati melegvíz igény, villamos energia igény részbeni vagy teljes kielégítése megújuló energiaforrásból
  • napkollektorok alkalmazása
  • biomassza alapú és hőszivattyús rendszerek telepítése
  • geotermikus energia használata
  • biogáz termelés
  • napelemes rendszer kialakítása
  • szélenergia felhasználása

.

 • A telepen belül megvalósítandó infrastruktúra-fejlesztés és/vagy eszközbeszerzés (maximum az elszámolható költség 15 %-a)

.

 • Telepirányítási rendszer telepítése, egyedi termelés ellenőrzési és egyedi teljesítményvizsgálati rendszer telepítése, automatizált egyedi takarmányadagoló rendszer vezérlésének és periféria rendszerének telepítése, környezeti feltételek automatizált szabályozási rendszerének kialakítása

.

 • Istállón belüli trágyakezelés technológiájának korszerűsítése

.

 • A szervestrágya kijuttatás eszközeinek és munkagépeinek beszerzése

.

 • Maximum 1 db legfeljebb 83 kW teljesítményű traktor beszerzése

.

Nem támogatható tevékenységek:

 • Új állattartó telep létesítése (zöldmezős – újonnan létesülő, építészeti előzmények nélküli – beruházás nem támogatott)
 • Trágyatároló és istállón kívüli trágyakezeléshez kapcsolódó építmények és technológia beszerzése
 • Folyékony bioüzemanyag előállítása

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, például:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése
 • a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása
 • a tojásgyűjtés, tojásosztályozás és tojáskeltetés technológiájának kialakítása és fejlesztése

.

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • istálló, tojás válogató-, keltető épület építése, férőhely kiépítése
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása

.

Építéssel nem járó, a baromfitartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek
 • tojásosztályozó- és csomagoló, illetve tisztító berendezések beszerzése, beépítése

Támogatható állatfajok: házi sertés, vaddisznó

.

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, például:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése
 • a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása

.

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • istálló építése, férőhely kiépítése
 • állatválogató és kezelő kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása

 

Építéssel nem járó, a sertéstartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

Támogatható állatfajok: szarvasmarha, bivaly

.

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, például:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés, valamint fejés technológiájának kiépítése
 • tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása
 • a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása

.

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • istálló fejő- és tejház építése, férőhely kiépítése
 • állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása
 • elektromos ás hagyományos karám, illetve állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása

.

Építéssel nem járó, a szarvasmarhatartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek például: tejhűtők, mobil karám, mobil kapu, mobil vályú, kezelő- és körmölő kaloda, körbála etető, mobil borjú óvoda
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépei például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése

Támogatható állatfajok: juh- és kecskefélék

.

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, például:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés, valamint fejés technológiájának kiépítése
 • tejhűtés és tejtárolás technológiájának kialakítása
 • a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása
 • gyapjúnyírás technológiájának kiépítése

.

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • istálló fejő- és tejház építése, férőhely kiépítése
 • állattartó sátor, állatmérleg, állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása
 • elektromos ás hagyományos karám illetve kifutó és jártató kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása
 • fürösztő kialakítása

.

Építéssel nem járó, a juh és kecsketartáshoz kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek például: fejőberendezések, tejhűtők, válogatókarám (mobil), körmölő kaloda, lábfürösztő, elletőbox, drankák, önetető, önitató, körbála etető, fix és mobil villanypásztor rendszer kialakítása
 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépei például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése

Támogatható állatfajok: lófélék, (ló, szamár, öszvér), nyúl, méh, húshasznosítású galamb, fürj, strucc, emu, fácán, fogoly, csincsilla

.

Az állategészségügyhöz, a takarmányozáshoz, az állattartáshoz kapcsolódó, valamint az előállított termék és a takarmány kezelésére, tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése, például:

 • szellőztetés és hűtés-fűtés technológiájának kiépítése
 • a termény és a takarmány tárolására szolgáló építéssel járó technológiák beszerzése és fejlesztése
 • takarmányok eltarthatóságát biztosító technológia kialakítása
 • etetés és itatás technológiájának kialakítása

.

Állattartó telepi épületek, létesítmények építése, kialakítása, bővítése

 • istálló-, mézház- épület építése
 • állatválogató, -kezelő és -felhajtó kialakítása férőhely kiépítése
 • elektromos és hagyományos karám, illetve állatmérleg, kifutó és jártató kialakítása
 • termény, takarmány, illetve alomszalma tárolását szolgáló építmények kialakítása
 • méhészeti eszközök és berendezések tárolására és használatára, valamint a megtermelt méz az eszközöktől külön légtérben történő, biztonságos tárolására alkalmas épületek kialakítása
 • a méhcsaládok teleltetésére alkalmas teleprész kialakítása

.

Építéssel nem járó, egyéb állatok tartásához kapcsolódó eszközök, gépek beszerzése:

 • takarmány-előkészítés, kiosztás, tartósítás és kezelés gépei
 • az állathigiénia biztosításához szükséges gépek
 • állati termékek telepszintű kezelésének eszközei és gépei
 • állategészségügyhöz kapcsolódó eszközök, gépek

.

Kizárólag ló- és nyúltartás kapcsán:

 • szálastakarmány betakarítás eszközeinek és munkagépei például: körbálázó, rendsodró, kaszáló, silózó adapter
 • önjáró silózó, önjáró szecskázó és önjáró kaszáló beszerzése