Az idén is igényelhető a zöldszüret-támogatás

A COVID-19 vírushelyzetre tekintettel engedélyezte a tagállamoknak az Európai Unió a tavaly meghirdetett zöldszüret tevékenység támogatási jogcím meghosszabbítását az idei évre.

Az Agrárminisztérium több ponton módosította a támogatás feltételeit tartalmazó 22/2019. (V.31.) AM rendeletet az idei évben. A változások egy része a referenciaterület és a referenciahozam meghatározásának „finomhangolása”, melynek célja az alacsonyabb referenciahozammal bíró területek kompenzálása, de módosult a kérelmek benyújtásának módja is.

Az idei évre meghatározott támogatási keretösszeg 5,1 milliárd forint, a keret túligénylése esetén az 1 hektárra jutó támogatás arányos csökkentésére kerül sor. A támogatási kérelmek elbírálása során a beérkezés sorrendjét nem veszik figyelembe.

A támogatásra a magyarországi szőlőterülete után az a hegyközségi tag vagy adatszolgáltatásra kötelezett jogosult, aki a szőlővel beültetett területének jogszerű földhasználója. A kérelemben bejelentett területek esetében fontos kritérium, hogy az önállóan bejelentett parcella mérete elérje a 0,2 hektárt és azon a 2020. évben a művelésmódnak megfelelő metszést és a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkákat elvégezték. Feltétel továbbá, hogy a 2017., 2018. és 2019. években rendelkezzen szüreti jelentéssel, amelyekből legalább az egyik nem nullás szüreti jelentés. A nullás szüreti jelentés abban az esetben elfogadható, ha azt igazoltan mezőgazdasági káresemény vagy zöldszüreti tevékenység végrehajtása okozta. A terület a 2017., 2018. és 2019. években a HEGYIR-ben termő ültetvényként kellett nyilvántartásban lennie.

Fontos változás, hogy az idei évben a kérelmet elektronikus úton kell benyújtani a Magyar Államkincstár kérelembenyújtó felületén. A benyújtásra 2020. június 22 – 2020. július 10. között van lehetőség. Amennyiben a kérelmet meghatalmazott útján kívánja a gazdálkodó benyújtani, abban az esetben fontos figyelembe venni a meghatalmazás ügyintézéséhez szükséges időigényt is, hiszen a kérelem benyújtása csak a meghatalmazás jóváhagyását követően lehetséges!

Egy kérelmező a beadási időszakban csak egy kérelmet nyújthat be, azonban természetesen egy kérelemben több terület is megjelölhető.

A kérelemben nyilatkozni kell arról, hogy a kérelmező a terület használója, a terület 2020. január 1. és a kérelem benyújtása között eltelt időben nem szenvedett kárt időjárási esemény vagy egyéb vis maior esemény miatt, valamint arról, hogy a kérelmező jogosult-e kompenzációs felár visszatérítésére.

A tavalyi évhez képest könnyítést jelent a gazdálkodók számára a kérelem benyújtásában, hogy azon adatok esetében, melyekről tavaly a hegybíró a betétlapokon záradékolás keretében nyilatkozott, idén a Kincstár megkeresését követően a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa fog adatot szolgáltatni, tehát a gazdálkodóknak ezzel nincs további teendője.

A kérelemhez elektronikusan csatolni kell a terület(ek)re vonatkozó helyszínrajzot, amelyen fel kell tüntetni az intézkedésbe vont terület elhelyezkedését, a szőlőültetvényt határoló területeket (út, csatorna, árok, erdő), a szőlőültetvény sorainak számát, a sorok irányát, valamint a jellegzetes tereptárgyakat.

Az eljárás során kötelező az elektronikus kapcsolattartás, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy a kérelemmel kapcsolatos valamennyi irat a kérelmező vagy a meghatalmazott Ügyfélkapujára kerül kiküldésre, így a benyújtást követően javasolt az Ügyfélkapu rendszeres ellenőrzése.

A zöldszüretet a teljes igényelt területen 2020. július 1. és 2020. július 20. között kell elvégezni kézi szüreteléssel. A zöldszüret elvégzésének tényét egy napon belül, szintén elektronikusan be kell jelenteni az Államkincstárhoz. A levágott fürtöket az utólagos ellenőrzésidőpontjáig az ültetvényben kell hagyni, azonban a vegetációs időszaknak megfelelő növényápolási, növényvédelmi és gyomszabályozási munkák elvégzését elsődlegesnek kell tekinteni. Ezen módosítás értelmében méltányolható indok, ha a fürtöket a felsorolásban szereplő okok miatt a sorok alól illetve a sorközökből eltávolítják, és a terület szélén helyezik el.