Februárban igényelhető a Méhegészségügyi csekély összegű támogatás!

2020. február 1. és 2020. február 28. között nyújthatók be a méhállomány egészségügyi kondíciójának megőrzéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatási kérelmek.

A kérelmező a 2019. november 15. napján a TIR nyilvántartásban szereplő méhállomány alapján, méhcsaládonként 1.000 Ft támogatásra jogosult azzal, hogy a támogatás összege nem haladhatja meg a kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keret (de minimis) mértékét.

Amennyiben az adott támogatási évben, az összes kérelmező részére megállapított jogosult támogatási összeg meghaladja a rendelkezésre álló támogatási keretösszeget, a kérelmezők részére megállapítható jogos támogatás összege a kerettúllépés mértékével arányosan csökken (visszaosztás).

Az egységnyi támogatás mértékének meghatározását követően a Kincstár a támogatási kérelemről 2020. május 15-éig döntést hoz és intézkedik a támogatás összegének a kérelmező ügyfél-nyilvántartási rendszerbe bejelentett fizetési számlájára történő átutalásáról.

A támogatási rendelet alapján az intézkedés igénybevételére az a – támogatási kérelem benyújtásakor a Kincstár ügyfél-nyilvántartásában „kérelemre nyilvántartásba vett” ügyfélként szereplő – méhészeti tevékenységet végző természetes vagy jogi személy (kérelmező) jogosult, aki vagy amely:

 • 2019. november 15. napján a TIR-ben nyilvántartott méhállománnyal rendelkezik;
 • nyilatkozik arról, hogy a:
  • 2019. évi monitoring vizsgálatok során az adataiban megállapított változásokat az illetékes megyei kormányhivatalhoz bejelentette;
  • támogatási kérelem benyújtásának időpontjában nem áll felszámolási, végelszámolási eljárás vagy csődeljárás alatt;
  • támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek, valamint ugyanezen törvény c) pontja alapján átlátható szervezetnek minősül;
  • támogatási kérelem benyújtásának időpontjában megfelel a 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 11/A. §-ában meghatározott feltételeknek, valamint
  • kérelmező és a vele egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján mekkora összegű általános csekély összegű támogatásban részesült a támogatási kérelem benyújtását megelőző kettő üzleti évben és a folyamatban lévő üzleti évben.

.

Technikai információk a kérelem elektronikus úton történő benyújtásához

A támogatási kérelem kizárólag elektronikusan, a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ elektronikus kérelemkitöltő felületen keresztül, ügyfélkapus bejelentkezést követően nyújtható be! A kérelmet a természetes személy ügyfél saját ügyfélkapus hozzáféréssel, ill. meghatalmazott útján is benyújthatja. Nem természetes személy ügyfél (pl: gazdálkodó szervezet) kizárólag elsődleges képviselő vagy meghatalmazott útján nyújthat be kérelmet.

Amennyiben a kérelem benyújtása meghatalmazotton keresztül történik:

 • a támogatást igénylőnek rendelkeznie kell az elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszóval, melyet a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályán lehet igényelni, személyesen vagy postai úton a G1040-02 Kérelem/adatszolgáltatás elektronikus úton történő intézéséhez szükséges jelszó iránti kérelem nyomtatvány kitöltésével (a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk személyesen benyújtani);
 • a jelszó birtokában a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ elektronikus kérelemkitöltő felületen rögzíthető a meghatalmazás, melyet az ügyfélkapus benyújtás után ki kell nyomtatni, a meghatalmazó és a meghatalmazott, valamint két tanú által alá kell írni, és ezt követően jóváhagyás céljából személyesen vagy postai úton a lakóhely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Agrár- és Vidékfejlesztést Támogató Főosztályához kell eljuttatni (a gyorsabb ügyintézés érdekében javasoljuk személyesen benyújtani);
 • a meghatalmazás jóváhagyását követően érhető el és tölthető ki a meghatalmazott által az elektronikus felületen a támogatási kérelem.

Amennyiben a kérelem benyújtása saját ügyfélkapuval történik:

 • aki még nem rendelkezik saját ügyfélkapuval, első lépésben létre kell hozni a személyes ügyfélkapus azonosítót. Ezt bármely természetes személy megteheti. A személyes ügyfélkapus azonosító létrehozása egy regisztrációs eljárás, amelyet az ügyfél kezdeményezhet személyesen bármelyik regisztrációs szervnél (okmányirodában, kormányablakban, a NAV központi ügyfélszolgálatain, külképviseleteken) vagy elektronikusan, 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvány birtokában az ugyfelkapu.gov.hu/regisztracio/regEszemelyi felületen;
 • ügyfélkapu birtokában a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ elektronikus kérelemkitöltő felületre történő első bejelentkezés alkalmával a rendszer kérni fogja az ún. “MVH regisztrációs számot”;
 • sikeres bejelentkezést követően tölthető ki és nyújtható be a támogatási kérelem.

Fontos tudni, hogy az intézkedés keretében a jogszabály kötelező elektronikus kapcsolattartást ír elő, melynek értelmében a támogatási kérelemmel kapcsolatos iratok (hiánypótlás, határozat) nem postai úton, hanem ügyfélkapun keresztül kerülnek kiküldésre! Az iratokat a Magyar Államkincstár az utolsó iratot benyújtó személynek kézbesíti (saját ügyfélkapus benyújtás esetén az ügyfél részére, meghatalmazott útján történő benyújtás esetén a meghatalmazottnak). Az ügyfélkapun kiküldött iratok a https://tarhely.gov.hu értesítési tárhelyen érhetők el; új irat érkezéséről a rendszer e-mailben küld értesítést.

A támogatási kérelmek 2020. február 1. 00:00 óra és 2020. február 28. 23:59 óra között nyújthatók be. A benyújtásra vonatkozó határidő jogvesztő, továbbá egy kérelmező csak egy támogatási kérelmet nyújthat be.

Forrás: mvh.allamkincstar.gov.hu; ktme.hu

Kapcsolódó: