Változások az őstermelők és az őstermelők családi gazdaságának nyilvántartásában és ellenőrzésében

Megjelent a 665/2020. (XII. 28.) Kormányrendelet, amely a családi gazdaságokról szóló törvény végrehajtásának szabályait tartalmazza. A jogszabály a nyilvántartásba vétel szabályain túl az ellenőrzés és a szankciók kiszabásának részleteit is rögzíti.

A 2020 őszén megjelent új, családi gazdaságokról szóló törvény jelentős változásokat hozott a mezőgazdasággal foglalkozó őstermelők és gazdaságok működési és adózási feltételeiben. A kormányrendelet a végrehajtáshoz kapcsolódó részletszabályokat rögzíti.

.

Nyilvántartás

Az őstermelői tevékenységnek és az őstermelők családi gazdaságának (ŐCSG) nyilvántartását és ügyintézését továbbra is a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara falugazdász hálózata látja el. A falugazdászoknál lehet kezdeményezni:

 • új őstermelő vagy ŐCSG nyilvántartásba vételét
 • a nyilvántartásban szereplő adatok módosítását
 • őstermelő vagy ŐCSG nyilvántartásból való törlését.

Az ügyintézésre vonatkozó kérelmet személyesen lehet előterjeszteni, ŐCSG esetében a szerződésben rögzített képviselő tud az ŐCSG-vel kapcsolatos ügyintézés során eljárni. Ellentétben a megszűnt közös őstermelői igazolvánnyal, itt nem szükséges az ŐCSG minden tagjának megjelenni az ügyintézés során.

A nyilvántartásban szereplő adatok nagyrészt megegyeznek az őstermelői igazolvány kiváltása vagy érvényesítés során megadott adatokkal:

 • személyes azonosító adatok
 • használt földterületek azonosító adatai, nagysága
 • termesztett növénykultúrák megnevezése és termőterülete, értékesített termékek
 • állattartó épületekre vonatkozó méret- és kapacitásadatok
 • tenyésztett állatfajok és állati termékek megnevezése
 • vadon gyűjthető termékek megnevezése és a gyűjtési engedélyre és területre vonatkozó adatok
 • kiegészítő tevékenységek és az előállított termékek megnevezései.

Az ügyintézést egyszerűsíti, hogy az előző évektől eltérően a növényi és állati eredetű termékek értékesíteni kívánt mennyiségét nem kell megadni.

Fenti adatok változása esetén a módosítást szintén be kell jelenteni 15 napon belül az Agrárkamara falugazdászánál.

Az ŐCSG nyilvántartásba vételére vonatkozó kérelem benyújtásakor a nyomtatványok és a szerződés benyújtásán túl a hozzátartozói láncolat fennállását is igazolni kell.

 

Hozzátartozó minőség

Igazolása

Közeli hozzátartozó

1 házastárs házassági anyakönyvi kivonat
2 bejegyzett élettárs bejegyzett élettársi anyakönyvi kivonat
3 egyeneságbeli rokon születési anyakönyvi kivonat(ok)
4 örökbefogadott gyerek születési anyakönyvi kivonat(ok)
5 örökbefogadó szülő születési anyakönyvi kivonat(ok)
6 mostohagyermek házassági és anyakönyvi kivonat
7 mostohaszülő házassági és anyakönyvi kivonat
8 nevelt gyermek gyámhatóság határozata
9 nevelőszülő gyámhatóság határozata
10 testvér születési anyakönyvi kivonat(ok)

Hozzátartozó

11 élettárs az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény 36/G. §-a alapján kiállított tanúsítvány vagy az élettársak közös nyilatkozata
12 egyeneságbeli rokon házastársa születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat
13 házastárs egyeneságbeli rokona és testvére születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat
14 testvér házastársa születési anyakönyvi kivonat és házassági anyakönyvi kivonat

.

Ellenőrzés

Az őstermelők és az ŐCSG-k hatósági ellenőrzését nem a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, hanem továbbra is a mezőgazdasági igazgatási szervként kijelölt Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) látja el.

Az ellenőrzés célja az értékesíteni kívánt termék származásának, valamint az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok valódiságának és az őstermelői tevékenység jogszerűségének a vizsgálata. Az ellenőrzés lehet adminisztratív ellenőrzés, de helyszíni ellenőrzést is magában foglalhat, a piacokon, vásárokon termelői piacokon vagy egyéb értékesítési helyszínen, vagy a termelés helyszínén.

Az ellenőrzés során a helyszínen kép- illetve hangfelvétel készülhet, és próbavásárlást is végezhetnek.

A rendelet alapján jogsértés esetén az alábbi bírságok szabhatóak ki:

Jogsértés

Bírság maximális összege

az őstermelői termék értékesítésének helyszínén a „Saját őstermelői tevékenységből származó termék” felirat hiánya, a FELIR és a tevékenységének azonosítója feltüntetésének hiánya

100 000 Ft

az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatok és az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatok eltérése

500 000 Ft

a mezőgazdasági őstermelő által értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20%-kal több mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni

500 000 Ft

az őstermelői nyilvántartásba be nem jelentett termék értékesítése

500 000 Ft

az őstermelői nyilvántartásban szereplő termék felvásárlása

500 000 Ft

Amennyiben az őstermelői nyilvántartásban szereplő és az értékesítés helyszínén lévő őstermelői termékek köre egymástól eltér, a NÉBIH elrendeli a termék értékesítésének felfüggesztését a vizsgálat végleges lezárásáig.

A NÉBIH eltiltja az őstermelőt az őstermelői tevékenységtől, ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy:

 • őstermelői tevékenységére vonatkozó adatok eltérnek az őstermelői nyilvántartásban szereplő adatoktól
 • általa értékesíteni kívánt vagy értékesített termék mennyisége legalább 20 %-kal több, mint amennyit a saját gazdasága adatai alapján lehetősége van termelni
 • olyan terméket értékesített vagy kívánt értékesíteni, amit az őstermelői nyilvántartásba nem jelentett be
 • a gazdálkodó nem jogosult az őstermelői tevékenység folytatására.

Az eltiltás időtartamát a NÉBIH az írásos döntésben határozza meg a jogsértés súlyától függően maximum öt évig terjedő időtartamra.

.

Fentiekből is látható, hogy a jogsértés komoly szankciókat vonhat maga után, melyek jó része elkerülhető, ha:

 • az értékesítés helyszínén a szükséges adatokat jól látható módon feltüntetjük
 • az őstermelői tevékenységre vonatkozó adatainkat a nyilvántartásba pontosan bejelentjük és változás esetén haladéktalanul módosítjuk.

.

Kapcsolódó: