Újra indulnak az Agrár-környezetgazdálkodás és az Ökológiai gazdálkodás támogatása programok

Az idei átmeneti év után 2022-től új Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés (AKG21) és Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása (ÖKO21) programok indulnak. Tekintettel az idő rövidségére, ezzel a kis összefoglalóval szeretném segíteni sikeres kérelembenyújtásra való felkészülést.

A tervezetek szerint az AKG21 és ÖKO21 pályázat benyújtására elektronikus úton 2021. október 15. és 2021. november 15. között lesz lehetőség.

Mindkét program kötelezettségvállalási időszaka 2022. január 1-től indul, és a program 3 évig tart.  Szintén mindkét program esetén megállapítható, hogy mind a keretösszegek jelentősen emelkedtek az előző kiíráshoz képest, mind az egy hektárra jutó támogatások is magasabbak, így több gazdálkodó tud csatlakozni és ők magasabb támogatást kapnak, mint az előző időszakban. A támogatási összegek változása mellékelt táblázatban megtekinthető.

A támogatási kérelemben a területeket legalább 3 méteres pontossággal, EOV koordináták megadásával vagy shape file feltöltésével kell megadni. Az előző AKG illetve ÖKO pályázatoknál készített poligonnal rendelkező gazdálkodók azokat a poligonokat is feltölthetik, azonban célszerű ellenőrizni, hogy időközben a művelt terület határai nem módosultak-e, mert ha olyan poligon kerül feltöltésre, amely részben nem támogatható területre vagy más használatában álló földrészletre fed, akkor az komoly szankciókat vonhat maga után. Célszerűbb a jelenlegi művelési állapotnak megfelelően új területmérési jegyzőkönyvet és shape file-t készíteni, és a szabadban készült mérést  az általunk jogszerűen használt kataszter határához  igazítani, így a későbbi támogatáslevonás vagy visszafizetés elkerülhető.

A programok 3 éves időszaka alatt minden napra jogszerű földhasználattal kell rendelkeznünk, így azon területek esetében, ahol a földhasználati szerződés a program alatt jár le, kiemelten fontos, hogy a hosszabbítás bejegyzésre kerüljön és ne legyen egy nap kihagyás se a két szerződéses időszak között. Azon területeket, ahol a földhasználat folyamatossága bizonytalan, célszerű külön KET-ként felvinni a kérelembe, így, ha mégis megszűnne a földhasználat, csak ez a terület esik ki a támogatásból és nem „rántja magával” a szomszédos parcellákat is.

Osztatlan közös földterület esetén abban az esetben, ha a programok ideje alatt történik meg a kimérés és emiatt máshova kerül az általunk használt földrészlet, lehetőség lesz az úgynevezett vis maior keretében történő részleges visszavonásra így az érintett területre addig felvett támogatást nem kell visszafizetni.

Szintén mindkét program esetén lehetőség lesz olyan ültetvényterülettel is csatlakozni, amelyen az ültetvény még nem került eltelepítésre. Ha a telepítés 2022. június 9-ig megtörténik, akkor már az első évre is jogosult kifizetésre, ha csak ezen időpont után, de 2023. június 9-ig történik meg a telepítés, akkor az első évben nem, csak a következő évtől lesz jogosult a támogatásra. Ha 2023. június 9-ig sem létesül ültetvény az adott táblán, akkor a terület kizárásra kerül a programokból.

.

AKG21

Az AKG21 esetében a legnagyobb érdeklődés – az eddigiekhez hasonlóan – a horizontális szántó, gyep és ültetvény tematikus előíráscsoportokat (TECS) kíséri, így én is ezek ismertetésére szorítkozom elsődlegesen.

A horizontális TECS-ek esetén minden gazdálkodó akár kétféle előíráscsomagot is összeállíthat, így optimalizálva a támogatási összegeket. Ezzel kapcsolatban érdemes minél előbb szaktanácsadó segítségét kérni. A szaktanácsadó közreműködésével történő benyújtás további előnye, hogy a kérelem pontozásakor többletpontot jelent.

A pontozáskor az egyes vállalások és kritériumok nagyrészt megegyeznek az előző kiírásokkal, azonban azok pontértéke és így súlyozása is több esetben változott.

.

Horizontális szántó

A vetésszerkezetben legalább 15 % szálas pillangós takarmánynövény, valamint legalább 5 % zöldugar tartása továbbra is választható előírás maradt, viszont megszűnt a 3 év átlagában történő teljesítési lehetőség a 100 ha alatti gazdálkodóknak, mindenkinek minden évben teljesítenie kell az arányokat.

Szintén fontos változás, hogy a talajok javításának lehetőségei szűkültek, a baktériumtrágyázással már nem teljesíthető, kizárólag a zöldtrágyázás és a szerves trágyázás választható.

A választható előírások közül kikerült a forgatás nélküli talajművelés alkalmazása, helyette a területen képződő melléktermékek (szalma- és szármaradványok) talajba forgatásának megvalósítása választható.

Szintén a szigorítást jelent, hogy az agrotechnikai műveleteket most 3 év alatt kell elvégezni, így aki kétszer vállalja a zöldtrágyázást és a középmély lazítást is, annak szoros technológiai ütemtervet kell tartania, és azt is figyelembe kell vennie, hogy a zöldtrágyázás nem számolható el ökológiai másodvetésként, így azt az adott évben másik területen kell megvalósítania.

A zöldugar területeknek már a kötelezettségvállalási időszak kezdetétől jelen kell lenniük a táblákon és a szegélyekben, és a teljes időszak alatt tilos a feltörésük, így az idei őszi vetések tervezésekor ezzel is számolni kell.

A 3 ill. 6 méteres zöldugar/méhlegelő szegélyek maximális szélessége 10 méter lehet (választható előírás). Az előző programok tapasztalatai alapján nem javasolt olyan tábla szélén kialakítani, ahol közvetlenül mellette szálas takarmánynövény keverék kerül telepítésre, mert ellenőrzéskor gondot okoz a táblák elkülönítése, és ha egybeművelést állapítanak meg, az súlyos szankciókat von maga után.

Szintén célszerű figyelembe venni a vetések és a pályázat tervezésekor a KET és a szomszédos területek, valamint a poligonon belül az egyes táblák elkülönítésének kötelezettségét. Ha a KET mellett is saját területünk található, akkor könnyebb az előírásnak megfelelni, de ha a szomszédos területek művelésére nincs ráhatásunk, akkor az a legbiztosabb, ha a poligonon belül alakítjuk ki az elválasztó kultúrát vagy sávot.

.

Horizontális ültetvény

Ültetvények esetében a választható előírások közül kikerült a gyepes talajfelszín fenntartása és a kaszálás időbeli korlátozása, az egyéb előírások megmaradtak, viszont itt is változott azok pontértéke és a támogatási összegük.

Az ültetvény kivágására és újratelepítésére vonatkozó szabályok is szigorodtak; az ültetvények kivágására október 1. után kerülhet sor, és az ültetvények újratelepítésére a kivágást követő év március 31-ig sort kell keríteni.

A levélanalízisre vonatkozó vállalást csak azon területek esetében lehet választani, amelyen 2022. január 1-jén már eltelepített ültetvény található.

A szőlő és a gyümölcsös területeket a művelési ágának megfelelő termeléssel kell hasznosítani, ezért ezt szintén célszerű ellenőrizni a földhivatalnál.

.

Horizontális gyep

Gyepterületeket kizárólag a horizontális gyep TECS keretében lehet az AKG21 programba bevonni. Az igénylés feltétele a minimum 0,2 legeltethető állategység/ha megléte, melyet a gazdálkodó ENAR  rendszerben rögzített adatainak is alá kell támasztaniuk. A bérlegeltetés nem számít bele a minimális állatsűrűség előírásába.

A „Legeltetési sűrűség min. 0.2 ÁE/ha, max. 1,5 ÁE/ha a gyepek túllegeltetési tilalmának figyelembe vételével” választható előírás csak azon területek esetében választható, amelyeket ténylegesen legeltetéssel hasznosít a gazdálkodó. Ebben az esetben nem a legeltethető, hanem a ténylegesen legeltetett állat átlaglétszáma alapján határozzák meg a legeltetési sűrűséget.

.

ÖKO21

Az ÖKO21 esetén a feltételekben nincsenek jelentős változások, sem a jogszerű földhasználatra vonatkozóan, sem a kötelezettségekhez kapcsolódóan. Minden, a támogatásba bevitt kötelezettségvállalással érintett egybefüggő terület (KET) esetében rendelkezni kell az akkreditált ökológiai tanúsító szervezet igazolásával arról, hogy a terület átállás alatti vagy átállt minősítéssel rendelkezik-e, és az ellenőrzött státuszt a kötelezettségvállalási időszak végéig fenn kell tartani.

.

.

A felkészülési idő nem hosszú, és ahhoz, hogy megalapozott, teljesíthető vállalásokat tartalmazó döntést hozzunk, mindenképpen szükséges az előzetes tájékozódás és a tervezés. Egy felkészült szaktanácsadó segíthet a gazdaság adatai alapján az optimális előíráscsomagok összeállításában és a pályázat megfelelő elkészítésében és benyújtásában, valamint a fenntartási időszak alatt is segítséget nyújthat a kötelezettségek nyomon követésében és az adminisztrációs feladatokban, hogy az elnyert támogatás levonások nélkül és időben megérkezve segítse a gazdálkodást.