AKG, ÖKO és Védett őshonos támogatások hosszabbításáról

Az Európai Unió költségvetésének és Közös Agrárpolitikájának következő időszakra vonatkozó elfogadása körüli késlekedés miatt a tagállamok arra a döntésre jutottak, hogy a 2021. év átmeneti év lesz a mezőgazdasági támogatások szempontjából.

Ez általánosságban azt jelenti, hogy 2021-ben is az elmúlt években megszokott jogcímeken és feltételek mellett igényelhetőek az Egységes Kérelem keretében a területalapú és a zöldítés támogatás, valamint a különböző termeléshez kötött növényterület- és állatlétszám-alapú támogatások.

Azonban vannak olyan, többéves támogatási programok, melyek eredeti kötelezettségvállalási időszaka 2020. december 31. napján lezárul, azonban ezen programok folytatására a jelenlegi feltételek mentén nem lenne lehetőség. A gazdálkodók számára fontos, a kiszámítható gazdálkodást elősegítő szempont ezen programok folyamatos finanszírozása, és szakmailag is indokolt folyamatos megvalósításuk.

Ezek a támogatások a következők:

 • Agrár-környezetgazdálkodási kifizetés 2015 (AKG)
 • Ökológiai gazdálkodásra történő áttérés, ökológiai gazdálkodás fenntartása 2015 (ÖKO)
 • A védett, őshonos és veszélyeztetett állatfajták genetikai állományának in situ megőrzése (Védett őshonos)

A 2020. november 20-án megjelent, a fenti támogatások pályázati felhívásait érintő módosítások megteremtették a lehetőséget arra, hogy ezen jogcímekben érintett gazdálkodók nyilatkozzanak arról, hogy meghosszabbítják-e a támogatási időszakukat egy évvel 2021. december 31-ig, vagy maradjon számukra az eredeti, 2020. december 31-i határidő a kötelezettségvállalási időszak vége.

Nyilatkozatot tenni annak kell, aki kéri a támogatási időszak hosszabbítását, aki nem tesz nyilatkozatot, annak a pályázat az eredeti határidővel zárul. Nyilatkozattételre elektronikus úton van lehetőség, a Magyar Államkincstár elektronikus kérelembenyújtó felületén (mvh.allamkincstar.gov.hu), 2020. november 23. és 2020. december 20. között. A fenti határidő jogvesztő hatályú, december 20-át követően már nincs lehetőség a nyilatkozatot pótolni!

A nyilatkozatban csak a teljes pályázat folytatását lehet vállalni az összes eredetileg bevitt földterület, illetve vállalt állatlétszám vonatkozásában. Fontos hangsúlyozni, hogy a hosszabbítás vállalása esetén AKG és ÖKO támogatás esetében a bevitt földterületek vonatkozásában a jogszerű földhasználat követelményét 2021. december 31-ig folyamatosan kell teljesíteni!

Látható, hogy a Felhívások módosítása számos ponton változtatott az eredeti feltételeken ezért különösen fontos a választott szaktanácsadóval időben történő rendszeres konzultáció az esetleges szankciók elkerülése érdekében.

Hosszabbítás esetén a kötelezettségvállalási időszak 2021. december 31-ig tart.

A kötelezettségek ellenőrzése szempontjából a vállalások és előírások ellenőrzése megoszlik három csoportra:

 • Teljes – hatéves – időszakban betartandó kötelezettségek
 • Az első öt éves időszakban teljesítendő előírások. Ezek teljesítését a hosszabbítástól függetlenül az ötödik év végének megfelelő állapot szerint ellenőrzik, „pótlásukra” a hatodik évben nincs lehetőség
 • A hatodik évre vonatkozó külön előírások. Ezeket a vállalások teljesítését külön ellenőrzik az első ötéves időszakban és külön a hatodik évben

 

A teljes – hatéves – időszakban betartandó kötelezettségek:

 • Jogszerű földhasználat megléte a bevitt területek vonatkozásában
 • Horizontális szántó és ültetvény tematikus előíráscsoport esetén azon gazdálkodóknak, akik vállalták a „növényvédelmi és talajvédelmi szakirányító bevonása a gazdálkodásba” előírást, gondoskodniuk kell a szerződések meghosszabbításáról
 • A talajvizsgálati eredmény a hatodik évben is elfogadható, amennyiben 2020-ban érvényes volt, tehát nem volt régebbi, mint 5 év. Azonban, ha a terület nitrátérzékeny besorolású, és 2021-ben műtrágyát kíván a gazdálkodó felhasználni, akkor a 59/2008 (IV. 29.) FVM Rendelet (nitrátrendelet) előírásaira tekintettel köteles folyamatosan öt évnél nem régebbi talajvizsgálati eredménnyel rendelkezni, függetlenül az AKG pályázat előírásaitól!

 

Az első öt éves időszakban teljesítendő előírások:

 • A szántó tematikus előíráscsoportban a kötelezően előírt zöldtrágyázás, baktériumtrágya vagy istállótrágya kijuttatása alól mentesülnek azok a területek, amelyeken a támogatási időszak első öt éve alatt a teljes területen, évelő szálas pillangós takarmánynövény termesztése történik és/vagy zöldugarként kerül hasznosításra. Itt azon területek mentesülhetnek, amelyeken a 2016. évi Egységes Kérelem benyújtásakor főnövényként szálas pillangós takarmánynövény vagy zöldugar került feltüntetésre, és a 2020. év vegetációs időszakának végéig a területen az adott kultúra folyamatosan jelen volt.
  Ugyanez a módosítás vonatkozik az belvíz-érzékeny szántó és az aszály-érzékeny szántó tematikus előíráscsoportokban előírt középmély lazítás elvégzésére is.
 • A szántó tematikus előíráscsoportban kötelező előírásként meghatározott „legalább egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése, vagy istállótrágya, vagy baktériumtrágya kijuttatása” valamint a választható előírásként vállalt „középmély lazítás elvégzése” és a „további egy alkalommal zöldtrágyanövény termesztése vagy istállótrágya vagy baktériumtrágya kijuttatása” előírásokat az első öt éves időszakban kell teljesíteni.
 • A „növényvédőszer-mentes tartós zöldugar/méhlegelő szegély fenntartása a bevitt terület kerületének legalább 25 %-án legalább 3 évig, legalább 3 méter / 6 méter szélességben” előírásokat az első öt évben kell betartani.

 

Az első öt évben és a hatodik évben külön-külön ellenőrzött előírások:

 • Vetésszerkezeti előírások. A pályázati felhívás lehetőséget biztosított a 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont területek esetén, hogy a vetésszerkezeti előírásokat ne évente, hanem az öt év átlagában teljesítse a gazdálkodó. A vetésszerkezeti kötelezettséget az első öt évre és a hatodik évre külön-külön ellenőrzik, ezért szükséges lehet a jövő évi vetésterv módosítása. A legtöbb gazdálkodót érintő horizontális szántó tematikus előíráscsoport előírását külön ismertetem, de a kisebb speciális horizontális és zonális tematikus előíráscsoportok esetében is ugyanez az előírás
 • A „vetésszerkezetben évente legalább 15% szálas pillangós takarmánynövény, illetve legalább 5 % zöldugar tartása” kötelezettséget a 100 ha alatti tematikus előíráscsoportba vont területek esetén szintén az első öt évre összevontan a hatodik évre külön ellenőrzik. 100 ha feletti tematikus előíráscsoportba vont területek esetén eddig is évente kellett teljesíteni, ebben nincs változás.
 • További érintett előírások: 73., 104., 130., 156., 174., 183., 184., 204., 205., 226., 227.,
 • A zöldugar fogalma is módosításra került, így kizárólag a hatodik év vonatkozásában azt is elfogadják zöldugar kultúrának, amely a megfelelő növénykeverékből áll (legalább három hazai fajból, ebből legalább egy évelő pillangós faj), és a hatodik évben legalább egy évig állandó vagy időszakos zöld növényi borítottságot biztosít. Ezáltal az is tudja teljesíteni a zöldugarra vonatkozó előírást, aki már feltörte az első öt évre zöldugarként hasznosított területét.
 • Szintén a Felhívás rendelkezik arról is, hogy szankció számításakor nem tekinthető többszöri alkalomnak – és így nem alkalmazható a súlyosabb szankció – ha valaki az adott előírást az első öt év valamelyikében és a hatodik évben is megszegi.          

 

Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány, a hosszabbítás kapcsán felvetődő kérdést ill. választ:

 

Mi van akkor, ha még csak most egyeztetek a lejáró földbérlet hosszabbításáról?

A hosszabbításról tett nyilatkozat 2021. január 15-ig mindenféle jogkövetkezmény és szankció nélkül visszavonható.

Javaslom, hogy azok akik még most egyeztetnek a lejáró, AKG/ÖKO-val érintett földterületük földhasználati jogosultságának hosszabbításáról, azok is tegyenek nyilatkozatot december 20-ig, és ha a jogszerű földhasználatot mégsem tudják biztosítani a következő évre, akkor lehetőségük van a nyilatkozat visszavonására.

 

És ha nem az összes területemmel akarok hosszabbítani?

Az AKG és az ÖKO pályázatok esetében a Felhívások módosítása lehetőséget teremtett a támogatások részleges visszavonására is. Amennyiben a gazdálkodó – bármilyen okból kifolyólag – a jelenleg AKG vagy ÖKO támogatásban szereplő területeinek egy részére nem kívánja a hosszabbítást igénybe venni, akkor részleges visszavonási eljárás (RV) keretében az érintett területeket visszavonhatja.

Fontos azonban, hogy a hosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot ebben az esetben is meg kell tenni 2020. december 20-ig!

Visszavonni csak teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeket lehet, az érintett terület egy részének visszavonására nincs lehetőség.

A visszavont területek esetében a kötelezettségvállalási időszak az eredeti, 2020. december 31-i időponttal véget ér, azok 2021-ben nem lesznek jogosultak AKG vagy ÖKO támogatásra, viszont a kötelezettségek teljesítése alól is mentesülnek.

A részleges visszavonásra vonatkozó kérelmet 20121. január 15-ig lehet benyújtani elektronikus úton, a kérelemben megjelölve azokat a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeket, amelyeket ki szeretnénk vonni a támogatásból

 

Úgy terveztük, hogy jövőre már más fog gazdálkodni a területen…

Szintén a Felhívás módosítása teremtette meg a lehetőségét a támogatás átadására a hosszabbítás évére vonatkozóan mind az AKG mind az ÖKO támogatás esetében.

A jelenleg támogatással rendelkező gazdálkodónak (átadó) kell megtenni a hosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot 2020. december 20-ig. A nyilatkozat beküldését követően az átadó és a támogatást átvevő gazdálkodó (átvevő) közösen elektronikus úton benyújtja a kötelezettségvállalás átadására vonatkozó kérelmet 2020. december 31-ig.

Kötelezettségvállalás átadásakor fontos ügyelni arra, hogy a jogszerű földhasználat az átadó esetében december 31-ig fennálljon, míg az átvevő esetében 2021. január 1-vel létrejöjjön, mert a jogszerű földhasználat folyamatosságában nem lehet „szakadás”.

Szintén az átvevő gazdálkodó érdeke, hogy a terület átvételével együtt az elmúlt öt évben keletkezett – az AKG/ÖKO támogatáshoz kapcsolódó – valamennyi dokumentum is átadásra kerüljön, mert a továbbiakban minden megállapított szabálytalanságért övé a felelősség függetlenül attól, hogy ő vagy az átadó gazdálkodó követte-e el, és az iratok megőrzését is neki kell biztosítania a Felhívásban megadott határidőig.

Ezek az iratok az alábbiak:

 • gazdálkodási naplók
 • talajvizsgálati/ növényvizsgálati jegyzőkönyvek
 • területmérési jegyzőkönyvek
 • helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek (ha volt helyszíni ellenőrzés)
 • agrotechnikai műveletek bejelentését igazoló dokumentumok
 • tápanyaggazdálkodási tervek (ha releváns)
 • támogatói okirat, illetve az okirat módosításai

Az átvevő gazdálkodónak január 1-vel az átvett területek vonatkozásában be kell tartania vállalt előírásokat függetlenül attól, hogy az átadásra vonatkozó kérelem elbírálása még nem történt meg.

Az átvevő gazdálkodónak a kötelező képzésen való részvételre vonatkozó kötelezettségét 2021. december 31-ig kell teljesítenie, kivéve, ha 2016. január 1-től már részesült AKG/ÖKO támogatásban és a képzési kötelezettségét már teljesítette.

Az ÖKO támogatás esetében a megjelent módosítások jórészt a szöveg pontosítását tartalmazzák a hatodik évre vonatkozó előírások beemeléséről.

Fontos, hogy minden, az első öt évre vonatkozó előírás betartása kötelező a hatodik évre vonatkozóan is, az ökológiai ellenőrző szervezettel kötött szerződésre vonatkozó előírások is.

A zöldugar fogalma is módosításra került, így kizárólag a hatodik év vonatkozásában azt is elfogadják zöldugar kultúrának, amely a megfelelő növénykeverékből áll (legalább három hazai fajból, ebből legalább egy évelő pillangós faj), és a hatodik évben legalább egy évig állandó vagy időszakos zöld növényi borítottságot biztosít. Ezáltal az is tudja teljesíteni a zöldugarra vonatkozó előírást, aki már feltörte az első öt évre zöldugarként hasznosított területét.

 

Az alábbiakban összegyűjtöttem néhány, a hosszabbítás kapcsán felvetődő kérdést ill. választ:

 

Mi van akkor, ha még csak most egyeztetek a lejáró földbérlet hosszabbításáról?

A hosszabbításról tett nyilatkozat 2021. január 15-ig mindenféle jogkövetkezmény és szankció nélkül visszavonható.

Javaslom, hogy azok akik még most egyeztetnek a lejáró, AKG/ÖKO-val érintett földterületük földhasználati jogosultságának hosszabbításáról, azok is tegyenek nyilatkozatot december 20-ig, és ha a jogszerű földhasználatot mégsem tudják biztosítani a következő évre, akkor lehetőségük van a nyilatkozat visszavonására.

 

És ha nem az összes területemmel akarok hosszabbítani?

Az AKG és az ÖKO pályázatok esetében a Felhívások módosítása lehetőséget teremtett a támogatások részleges visszavonására is. Amennyiben a gazdálkodó – bármilyen okból kifolyólag – a jelenleg AKG vagy ÖKO támogatásban szereplő területeinek egy részére nem kívánja a hosszabbítást igénybe venni, akkor részleges visszavonási eljárás (RV) keretében az érintett területeket visszavonhatja.

Fontos azonban, hogy a hosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot ebben az esetben is meg kell tenni 2020. december 20-ig!

Visszavonni csak teljes kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeket lehet, az érintett terület egy részének visszavonására nincs lehetőség.

A visszavont területek esetében a kötelezettségvállalási időszak az eredeti, 2020. december 31-i időponttal véget ér, azok 2021-ben nem lesznek jogosultak AKG vagy ÖKO támogatásra, viszont a kötelezettségek teljesítése alól is mentesülnek.

A részleges visszavonásra vonatkozó kérelmet 20121. január 15-ig lehet benyújtani elektronikus úton, a kérelemben megjelölve azokat a kötelezettségvállalással érintett egybefüggő területeket, amelyeket ki szeretnénk vonni a támogatásból

 

Úgy terveztük, hogy jövőre már más fog gazdálkodni a területen…

Szintén a Felhívás módosítása teremtette meg a lehetőségét a támogatás átadására a hosszabbítás évére vonatkozóan mind az AKG mind az ÖKO támogatás esetében.

A jelenleg támogatással rendelkező gazdálkodónak (átadó) kell megtenni a hosszabbításra vonatkozó nyilatkozatot 2020. december 20-ig. A nyilatkozat beküldését követően az átadó és a támogatást átvevő gazdálkodó (átvevő) közösen elektronikus úton benyújtja a kötelezettségvállalás átadására vonatkozó kérelmet 2020. december 31-ig.

Kötelezettségvállalás átadásakor fontos ügyelni arra, hogy a jogszerű földhasználat az átadó esetében december 31-ig fennálljon, míg az átvevő esetében 2021. január 1-vel létrejöjjön, mert a jogszerű földhasználat folyamatosságában nem lehet „szakadás”.

Szintén az átvevő gazdálkodó érdeke, hogy a terület átvételével együtt az elmúlt öt évben keletkezett – az AKG/ÖKO támogatáshoz kapcsolódó – valamennyi dokumentum is átadásra kerüljön, mert a továbbiakban minden megállapított szabálytalanságért övé a felelősség függetlenül attól, hogy ő vagy az átadó gazdálkodó követte-e el, és az iratok megőrzését is neki kell biztosítania a Felhívásban megadott határidőig.

Ezek az iratok az alábbiak:

 • gazdálkodási naplók
 • talajvizsgálati/ növényvizsgálati jegyzőkönyvek
 • területmérési jegyzőkönyvek
 • helyszíni ellenőrzési jegyzőkönyvek (ha volt helyszíni ellenőrzés)
 • agrotechnikai műveletek bejelentését igazoló dokumentumok
 • tápanyaggazdálkodási tervek (ha releváns)
 • támogatói okirat, illetve az okirat módosításai

Az átvevő gazdálkodónak január 1-vel az átvett területek vonatkozásában be kell tartania vállalt előírásokat függetlenül attól, hogy az átadásra vonatkozó kérelem elbírálása még nem történt meg.

Az átvevő gazdálkodónak a kötelező képzésen való részvételre vonatkozó kötelezettségét 2021. december 31-ig kell teljesítenie, kivéve, ha 2016. január 1-től már részesült AKG/ÖKO támogatásban és a képzési kötelezettségét már teljesítette.

Amennyiben a gazdálkodó él a hosszabbítás lehetőségével, akkor az aktuális állatállomány tartására és a kieső állatok 90 napon belüli – baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon belüli – támogatási feltételeknek megfelelő – a tenyésztőszervezet által igazolt – egyeddel, törzsállománnyal történő pótlására vonatkozó kötelezettség 2021. december 31-ig áll fenn.

Megmaradt az a lehetőség, hogy amennyiben valamely állat a kötelezettségvállalási időszak utolsó napját megelőző 90 napon – baromfifélék esetén a törzsállományok 180 napon – belül esik ki, úgy a kedvezményezett mentesül a fent meghatározott pótlási kötelezettsége alól, azonban a kiesés tényét ilyenkor is be kell jelenteni 10 napon belül elektronikusan a Magyar Államkincstárnak.

Lófélék esetében a támogatott tenyészkancánként legalább egy azonosított csikó törzskönyveztetésére és adatbázisba történő bejelentésére vonatkozó kötelezettséget továbbra is a támogatási időszak végéig kell teljesíteni, ami a hosszabbítás estén 2021. december 31.